akadimia athinon

Ανακοινώθηκαν τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών για το 2022. Τους Τι­μώ­με­νους και τις Τι­μώ­με­νες της Πα­νη­γυ­ρι­κής Συ­νε­δρί­ας ανα­κοί­νω­σε στις 20 Δε­κεμ­βρί­ου 2022 η Ακα­δη­μία Αθη­νών. Ανά­με­σά τους βρί­σκο­νται ο Τί­τος Πα­τρί­κιος, η Μα­ρία Ηλιού, η Βε­νε­τία Απο­στο­λί­δου, ο Ευ­γέ­νιος Τρι­βι­ζάς, ο Σά­κης Σε­ρέ­φας, ενώ τι­μη­τι­κές δια­κρί­σεις έλα­βαν οι ποι­η­τές Νά­σος Βα­γε­νάς και Μι­χά­λης Γκα­νάς. Τι­μή­θη­καν επί­σης οι Ένο­πλες Δυ­νά­μεις, η «κυ­ρά Ρη­νιώ», μο­να­δι­κή κά­τοι­κος της βρα­χο­νη­σί­δας Κί­να­ρος, η Ελ­λη­νι­κή Εται­ρεία Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Πο­λι­τι­σμού και ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο.

Επιμέλεια: Book Press

Ο πρό­ε­δρος της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών Αντώ­νιος Ρε­γκά­κος εκ­φώ­νη­σε ομι­λία με θέ­μα: «Οι αν­θρω­πι­στι­κές σπου­δές στο Αν­θρω­πό­και­νο». Ο γε­νι­κός γραμ­μα­τεύς, Χρή­στος Ζε­ρε­φός, διά­βα­σε την Έκ­θε­ση με θέ­μα «Το έρ­γο της Ακα­δη­μί­ας για το έτος 2022».

Β΄ Τά­ξη των Γραμ­μά­των και των Κα­λών Τε­χνών:

Bρα­βείο Γ. Aθά­να, με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1.500 ευ­ρώ, για τη βρά­βευ­ση της κα­λύ­τε­ρης εκ­δε­δο­μέ­νης ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής νέ­ου, κα­τά προ­τί­μη­ση, ποι­η­τού, στον Χά­ρη Ιω­σήφ, για την ποι­η­τι­κή του συλ­λο­γή με τί­τλο «τῶν Στρο­φά­δων ἐστίν – αντι­γρα­φή» (Εκ­δό­σεις Πε­ρι­σπω­μέ­νη, Αθή­να 2020).

Bρα­βείο Λά­μπρου Πορ­φύ­ρα, με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1.500 ευ­ρώ, για τη βρά­βευ­ση Έλ­λη­να λυ­ρι­κού ποι­η­τού, για πρό­σφα­τα δη­μο­σιευ­μέ­νη ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή, στον Σά­κη Σε­ρέ­φα, για την ποι­η­τι­κή του συλ­λο­γή με τί­τλο «Κή­τη – ένα ποί­η­μα» (Εκ­δό­σεις Πα­τά­κη, Αθή­να 2021).

Βρα­βείο της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών, με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1.500 ευ­ρώ, απο­νε­μό­με­νο στην κα­λύ­τε­ρη ερ­μη­νευ­τι­κή μο­νο­γρα­φία ή κρι­τι­κή έκ­δο­ση έρ­γου κλα­σι­κής φι­λο­λο­γί­ας (ελ­λη­νι­κής ή λα­τι­νι­κής), της τε­λευ­ταί­ας τριε­τί­ας στον Ευάγ­γε­λο Αλεξίου, για το έρ­γο του με τί­τλο «Greek Rhetoric of the 4t Century BC. The Elixir of Democracy and Individuality», (Εκ­δό­σεις DeGruyter, Berlin/Boston, 2020).

Βρα­βείο Ελέ­νης & Πά­νου Ψη­μέ­νου, με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1.500 ευ­ρώ, για τη βρά­βευ­ση δη­μο­σιευ­μέ­νου έρ­γου, που θα ανα­φέ­ρε­ται στην Νε­ο­ελ­λη­νι­κή Ιστο­ρία ή Φι­λο­λο­γία από το 1669 μέ­χρι σή­με­ρα, στην Ίλια Χα­τζη­πα­να­γιώ­τη-Sangmeister, για το έρ­γο της με τί­τλο «Η “άδη­λος” ιστο­ρία του ια­τρο­φι­λό­σο­φου Ευ­στά­θιου. Επι­στή­μη και νε­ω­τε­ρι­κές ιδέ­ες στη νο­τιο­α­να­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη του όψι­μου Δια­φω­τι­σμού» (Πα­νε­πι­στη­μια­κές Εκ­δό­σεις Κρή­της, Ηρά­κλειο 2021).

Λυ­κούρ­γειο Βρα­βείο, με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1.500 ευ­ρώ, από τα έσο­δα της δω­ρε­άς Παν. Γραμ­μα­τι­κά­κη, για τη βρά­βευ­ση πρω­τό­τυ­πης, συν­θε­τι­κής επι­στη­μο­νι­κής με­λέ­της με θέ­μα από την Ιστο­ρία του ελ­λη­νι­κού έθνους από των αρχαιοτάτων χρό­νων μέ­χρι τη σύγ­χρο­νη επο­χή, στην Ευ­φρο­σύ­νη Ρι­ζο­πού­λου – Ηγου­με­νί­δου, για το έρ­γο της με τί­τλο «Κα­τά­στι­χον Πε­ριου­σί­ας του Δρα­γου­μά­νου της Κύ­πρου Χα­τζη­γε­ωρ­γά­κη Κορ­νέ­σιου, Συμ­βο­λή στην έρευ­να του υλι­κού, κοι­νω­νι­κού και πνευ­μα­τι­κού βί­ου της Κύ­πρου κα­τά τον 18ο και τις αρ­χές του 19ου αιώ­να» Ίδρυ­μα Ανα­στά­σιος Γ. Λε­βέ­ντης, (Εκ­δό­σεις Κέ­ρα­μος, Λευ­κω­σία 2020).

Βρα­βείο εις μνή­μην Όλ­γας Τσα­κα­τί­κα-Δε­σπο­το­πού­λου, που αθλο­θέ­τη­σε ο σύ­ζυ­γός της ακα­δη­μαϊ­κός Κων­στα­ντί­νος Δε­σπο­τό­που­λος, με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 2.500 ευ­ρώ, για την ανά διε­τία βρά­βευ­ση συγ­γράμ­μα­τος ανα­φε­ρο­μέ­νου επί αρ­χαιο­λο­γι­κού θέ­μα­τος ή από την ιστο­ρία της Αρ­χαί­ας Ελ­λά­δας, το οποίο θα κρι­θεί ως συμ­βο­λή στη επι­στή­μη του, στην Κα­τε­ρί­να Πα­να­γο­πού­λου, για το έρ­γο της με τί­τλο «The Early Antigonids: Coinage, Money, and the Economy», (The American numismatic society, New York, 2020).

Έπα­θλο Βα­σι­λεί­ου Δημ. Κο­ντο­δή­μου, εις μνή­μην της μη­τρός του Μα­ρί­ας Δημ. Χα­τζη­βα­σι­λεί­ου – Κο­ντο­δή­μου και του αδελ­φού του Κων­στα­ντί­νου Κο­ντο­δή­μου, με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1.500 ευ­ρώ, για τη βρά­βευ­ση πρω­τό­τυ­πης, δημοσιευμένης επι­στη­μο­νι­κής με­λέ­της, με θέ­μα από την ιστο­ρία, την αρ­χαιο­λο­γία και εν γέ­νει τον πο­λι­τι­σμό της Ηπεί­ρου, στην Αγ­γε­λι­κή Αγ­γέ­λη για το έρ­γο της με τί­τλο «Ἐκ Ζα­γο­ρί­ου Ἐν Ζα­γο­ρίῳ. Η συμ­βο­λή των Ζα­γο­ρί­σιων στην Επα­νά­στα­ση του 1821: Λό­γιοι, Έμπο­ροι, Φι­λι­κοί» (Εκ­δό­σεις Οσε­λό­τος, Ιω­άν­νι­να, 2022).

Βρα­βείο Δη­μη­τρί­ου Σταμ. Πα­πα­δη­μη­τρί­ου, με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 2.500 ευ­ρώ, για τη βρά­βευ­ση πρω­τό­τυ­πης και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νης επι­στη­μο­νι­κής με­λέ­της λα­ο­γρα­φι­κού -και κα­τά προ­τί­μη­ση μου­σι­κο­λο­γι­κού- πε­ριε­χο­μέ­νου, που να αφο­ρά στην πε­ριο­χή της Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας, άλ­λως, σε οποια­δή­πο­τε πε­ριο­χή της Ελ­λά­δας, στην Καλ­λιό­πη Στά­ρα, για το έρ­γο της με τί­τλο «Τα δέ­ντρα του τό­που μας. Μια συ­ναρ­πα­στι­κή πε­ρι­ή­γη­ση στα δέ­ντρα της ελ­λη­νι­κής φύ­σης και στον πο­λι­τι­σμό της!» (Αρ­τέ­ον Εκ­δο­τι­κή, Αθή­να 2021).

Βρα­βείο εις μνή­μην Ελέ­νης Δη­μη­τριά­του-Ζα­φεί­ρα, που αθλο­θέ­τη­σε ο σύ­ζυ­γός της δι­κη­γό­ρος Θω­μάς Ζα­φεί­ρας, με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 5.000 ευ­ρώ, για τη βρά­βευ­ση πρω­τό­τυ­πης επι­στη­μο­νι­κής με­λέ­της, δη­μο­σιευ­μέ­νης ή αδη­μο­σί­ευ­της, με θέ­μα ανα­φε­ρό­με­νο στην πα­ρου­σία και τη συμ­βο­λή της Ελ­λη­νί­δας στο φε­μι­νι­στι­κό κί­νη­μα από το 1821 μέ­χρι τη σύγ­χρο­νη επο­χή, στην Αν­να Κα­ρα­μά­νου για το έρ­γο της με τί­τλο «Η ει­ρη­νι­κή εξέ­γερ­ση των θη­λυ­κών SAPIENS 1821-2021» (Εκ­δό­σεις Αρ­μός, Αθή­να 2021).

Βρα­βείο της Ακα­δη­μί­ας, άνευ αντι­στοί­χου προ­κη­ρύ­ξε­ως στο Εθνι­κό Ιστο­ρι­κό Μου­σείο και στο Ίδρυ­μα Σύλ­βιας Ιω­άν­νου, για την έκ­δο­ση του έρ­γου με τί­τλο «Ἡ Ἱστο­ρία ἔχει πρό­σω­πο. Μορ­φές τοῦ 1821 στήν Ἑλλά­δα τοῦ Ὄθω­να ἀπὸ τὸν βέλ­γο δι­πλω­μά­τη Benjamin Mary», Εθνι­κό Ιστο­ρι­κό Μου­σείο, Ίδρυ­μα Σύλ­βιας Ιω­άν­νου-Sylvia Ioannou Foundation, Εκ­δό­της AdVenture Α.Ε., Αθή­να 2020 (ελ­λη­νι­κή και αγ­γλι­κή έκ­δο­ση)-Επι­στη­μο­νι­κή επι­μέ­λεια, συ­ντο­νι­σμός κα Χα­ρί­κλεια Γ. Δη­μα­κο­πού­λου.

Βρα­βείο της Ακα­δη­μί­ας, άνευ αντι­στοί­χου προ­κη­ρύ­ξε­ως, στις Μα­ρία Βα­κον­δί­ου και Όλ­γα Γκρά­τζιου (επιμ.) για το δί­το­μο έρ­γο τους «Η Γλυ­πτι­κή στη Βε­νε­τι­κή Κρή­τη (1211-1669). Τό­μος Α΄: Με­λέ­τες, Τό­μος Β΄: Lapidarium», Ιν­στι­τού­το Με­σο­γεια­κών Σπου­δών/Εται­ρεία Κρη­τι­κών Ιστο­ρι­κών Με­λε­τών, (Πα­νε­πι­στη­μια­κές Εκ­δό­σεις Κρή­της, Ηρά­κλειο, 2021).

Βρα­βείο της Ακα­δη­μί­ας, άνευ αντι­στοί­χου προ­κη­ρύ­ξε­ως, στην Τε­ρέ­ζα Πε­σμα­ζό­γλου για το έρ­γο της «ΑΝ­ΔΡΕ­ΑΣ ΜΙΑ­ΟΥ­ΛΗΣ. ΑΡ­ΧΕΙΑ­ΚΑ ΤΕΚ­ΜΗ­ΡΙΑ» (Μου­σείο Μπε­νά­κη, Αθή­να, 2021).

Βρα­βείο της Ακα­δη­μί­ας, άνευ αντι­στοί­χου προ­κη­ρύ­ξε­ως, στο επτά­το­μο έρ­γο με τί­τλο «ΑΝ­ΔΡΕ­ΑΣ ΚΑΛ­ΒΟΣ. Έρ­γα και Αλ­λη­λο­γρα­φία. Έρ­γα: ΤΟ­ΜΟΣ Α΄ Ποι­η­τι­κά. Μέ­ρος Πρώ­το: Δη­μο­σιευ­μέ­να, Μέ­ρος Δεύ­τε­ρο: Αδη­μο­σί­ευ­τα., ΤΟ­ΜΟΣ Β΄ Πε­ζά κεί­με­να. ΤΟ­ΜΟΣ Γ΄ Ποι­κί­λα. Αλ­λη­λο­γρα­φία: ΤΟ­ΜΟΣ Α΄ 1813-1818. ΤΟ­ΜΟΣ Β΄ 1819-1869 & αχρο­νο­λό­γη­τες επι­στο­λές. ΤΑ ΕΥ­ΡΕ­ΤΗ­ΡΙΑ (Επι­μέ­λεια – Σχό­λια Τό­μου Α΄, Μέ­ρους Α΄ Τό­μου: Luigi Trenti, Ευ­ρι­πί­δης Γα­ρα­ντού­δης. Επι­στη­μο­νι­κή επι­μέ­λεια των 6 τό­μων: Δη­μή­τρης Δ. Αρ­βα­νι­τά­κης, Μου­σείο Μπε­νά­κη, Αθή­να 2021).

Βρα­βεία Ιδρύ­μα­τος Κώ­στα και Ελέ­νης Ου­ρά­νη:

Βρα­βείο αφη­γη­μα­τι­κού πε­ζού λό­γου με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 5.000 ευ­ρώ στην Μα­ρία Ηλιού για το βι­βλίο της «Μια φι­λία στη Σμύρ­νη» (Εκ­δό­σεις Μί­νω­ας, 2022).

Βρα­βείο δο­κι­μί­ου με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 5.000 ευ­ρώ στη Βε­νε­τία Απο­στο­λί­δου για το βι­βλίο της «Η λο­γο­τε­χνία στο Πα­νε­πι­στή­μιο. Η συ­γκρό­τη­ση της επι­στή­μης της Νε­ο­ελ­λη­νι­κής Φι­λο­λο­γί­ας (1942-1982)» (Εκ­δό­σεις Πό­λις, 2022).

Βρα­βείο παι­δι­κής λο­γο­τε­χνί­ας με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 5.000 ευ­ρώ στον Ευ­γέ­νιο Τρι­βι­ζά για το βι­βλίο του «ΟΧΙ! …Δεν θα μας μπεί­τε στη μύ­τη» (Εκ­δό­σεις Εθνι­κό Τυ­πο­γρα­φείο, 2021).

Βρα­βείο ποί­η­σης με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 5.000 ευ­ρώ στον ποι­η­τή Τί­το Πα­τρί­κιο.

Τι­μη­τι­κές δια­κρί­σεις, άνευ χρη­μα­τι­κού επά­θλου, στους ποι­η­τές Νά­σο Βα­γε­νά και Μι­χά­λη Γκα­νά για το σύ­νο­λο του έρ­γου τους.

Γ΄ Τά­ξη Ηθι­κών και Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών:

Βρα­βείο Νι­κο­λά­ου Κα­ρό­λου, με χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 1.500 ευ­ρώ, για πρω­τό­τυ­πη έρευ­να ή συν­θε­τι­κή ερ­γα­σία, με θέ­μα: «H σχέ­ση πρό­θε­σης και πρά­ξης στη φι­λο­σο­φι­κή αντι­με­τώ­πι­ση της αν­θρώ­πι­νης δρα­στη­ριό­τη­τας», στον Νί­κο Ερη­νά­κη για το σύγ­γραμ­μά του με τί­τλο «Αυ­θε­ντι­κό­τη­τα και Αυ­το­νο­μία: από τη δη­μιουρ­γι­κό­τη­τα στην ελευ­θε­ρία», Φι­λο­σο­φία (Εκ­δό­σεις Κεί­με­να, Αθή­να 2020).

Βρα­βείο της Ακα­δη­μί­ας, άνευ αντι­στοί­χου προ­κη­ρύ­ξε­ως, στον κ. Ιω­άν­νη Κ. Χα­σιώ­τη, Ομό­τι­μο Κα­θη­γη­τή Ιστο­ρί­ας του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης για το νε­ο­εκ­δο­θέν πε­ρι­σπού­δα­στο έρ­γο του με τί­τλο «Ο Οδυσ­σέ­ας στις θά­λασ­σες του Νό­του. Η ελ­λη­νι­κή πα­ρου­σία στις υπερ­πό­ντιες κτή­σεις της Ισπα­νί­ας (16ος – 17ος αι.)» (University Studio Press, Θεσ­σα­λο­νί­κη 2022).

Βρα­βείο της Ακα­δη­μί­ας, άνευ αντι­στοί­χου προ­κη­ρύ­ξε­ως, στο «Σώ­μα Ομο­τί­μων Κα­θη­γη­τών του ΕΚ­ΠΑ» (ΣΟΚ­ΠΑ, 1979), για το αξιό­λο­γο εκ­δο­τι­κό έρ­γο του.

Ακολουθήστε την bookpress.gr στο Google News και διαβάστε πρώτοι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης στήνουν νέο ΕΚΕΒΙ χωρίς διαβούλευση – Τι καταγγέλλουν οι εκδότες

Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης στήνουν νέο ΕΚΕΒΙ χωρίς διαβούλευση – Τι καταγγέλλουν οι εκδότες

Η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης, στήνει νέο ΕΚΕΒΙ ερήμην εκδοτών και συγγραφέων. Τα σωματεία των εκδοτών καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στα αιτήματά τους για συνάντηση και ζητούν από το υπουργείο, την ύστατη ώρα, να κληθούν για να συνεργαστούν. Φωτογραφία: Το κτίριο που...

«Διάλογοι με την αρχαιότητα»: Μία εκδήλωση για τη βία, τον έρωτα και τα παράδοξα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο

«Διάλογοι με την αρχαιότητα»: Μία εκδήλωση για τη βία, τον έρωτα και τα παράδοξα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Βία, έρωτας και παράδοξα στον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο. Αναγνώσεις από τους πρόσφατους τόμους της σειράς Διάλογοι με την αρχαιότητα».

Επιμέλεια: Book Press

...
Σοκ στον χώρο του βιβλίου: Πέθανε ο Γενικός Διευθυντής και «ψυχή» της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Φίλιππος Τσιμπόγλου

Σοκ στον χώρο του βιβλίου: Πέθανε ο Γενικός Διευθυντής και «ψυχή» της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Φίλιππος Τσιμπόγλου

Ο Φίλιππος Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 66 χρονών.

Επιμέλεια: Book Press

Η ανακοίνωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης στήνουν νέο ΕΚΕΒΙ χωρίς διαβούλευση – Τι καταγγέλλουν οι εκδότες

Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης στήνουν νέο ΕΚΕΒΙ χωρίς διαβούλευση – Τι καταγγέλλουν οι εκδότες

Η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης, στήνει νέο ΕΚΕΒΙ ερήμην εκδοτών και συγγραφέων. Τα σωματεία των εκδοτών καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στα αιτήματά τους για συνάντηση και ζητούν από το υπουργείο, την ύστατη ώρα, να κληθούν για να συνεργαστούν. Φωτογραφία: Το κτίριο που...

«Αστικά βήματα» του Γιώργου Ν. Θεοχάρη (κριτική)

«Αστικά βήματα» του Γιώργου Ν. Θεοχάρη (κριτική)

Για την ποιητική και φωτογραφική συλλογή του Γιώργου Ν. Θεοχάρη «Αστικά βήματα» (εκδ. ΑΩ). Στην κεντρική εικόνα, φωτογραφία του Thorsten Koch.

Γράφει η Διώνη Δημητριάδου

Αναπαράσταση συναισθημάτων με λόγο και ε...

«Διάλογοι με την αρχαιότητα»: Μία εκδήλωση για τη βία, τον έρωτα και τα παράδοξα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο

«Διάλογοι με την αρχαιότητα»: Μία εκδήλωση για τη βία, τον έρωτα και τα παράδοξα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Βία, έρωτας και παράδοξα στον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο. Αναγνώσεις από τους πρόσφατους τόμους της σειράς Διάλογοι με την αρχαιότητα».

Επιμέλεια: Book Press

...

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Ο Βασίλης –ψευδώνυμο Γιάννης– στην αριστερά (1971 - 2008)» του Θόδωρου Σούμα (προδημοσίευση)

«Ο Βασίλης –ψευδώνυμο Γιάννης– στην αριστερά (1971 - 2008)» του Θόδωρου Σούμα (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το πεζογράφημα - πολιτική μαρτυρία του Θόδωρου Σούμα, «Ο Βασίλης –ψευδώνυμο Γιάννης– στην αριστερά (1971 - 2008)» το οποίο θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

...
«Τις μέρες που λιγόστευε το φως» του Όιγκεν Ρούγκε (προδημοσίευση)

«Τις μέρες που λιγόστευε το φως» του Όιγκεν Ρούγκε (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Όιγκεν Ρούγκε [Eugen Ruge] «Τις μέρες που λιγόστευε το φως» (μτφρ. Τεό Βότσος), το οποίο θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

1 ΟΚΤΩΒΡΙ...

«Ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον» του Μιχάλη Μακρόπουλου (προδημοσίευση)

«Ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον» του Μιχάλη Μακρόπουλου (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από τη συλλογή διηγημάτων του Μιχάλη Μακρόπουλου «Ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον», που θα κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Κίχλη.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Γιανγκσὶ-ντιέναο (τρεῖς σκηνὲς)  ...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

7 μυθιστορήματα από όλον τον κόσμο για τους φίλους του φανταστικού

7 μυθιστορήματα από όλον τον κόσμο για τους φίλους του φανταστικού

Πρώτος μήνας του νέου έτους και πριν δούμε τι θα φέρει η φετινή πραγματικότητα ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας ένα φανταστικό λογοτεχνικό ταξίδι. Οι εκδόσεις Βακχικόν προτείνουν επτά μυθιστορήματα για τους φίλους του φανταστικού. Γιατί η φαντασία σε πάει παντού...

Επιμέλεια: Book Press

...
Γουίλιαμ Χ. Γκας: «Τα δώδεκα σημαντικότερα βιβλία που διάβασα στη ζωή μου»

Γουίλιαμ Χ. Γκας: «Τα δώδεκα σημαντικότερα βιβλία που διάβασα στη ζωή μου»

Στο βιβλίο του με τίτλο «The William H. Gass Reader», ο Αμερικανός πεζογράφος William H. Gass επέλεξε τα δώδεκα βιβλία που διαμόρφωσαν τη λογοτεχνική ματιά του. Μια λίστα που, όπως σημειώνει και ο ίδιος στην εισαγωγή του, δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως τα «δώδεκα καλύτερα βιβλία» που έχει διαβάσει, καθώς «κάθε σπουδαί...

Τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα στην αγγλόφωνη πεζογραφία σύμφωνα με τον Γκάρντιαν

Τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα στην αγγλόφωνη πεζογραφία σύμφωνα με τον Γκάρντιαν

Ο κριτικός λογοτεχνίας της βρετανικής εφημερίδας, Guardian, Robert McCrum επέλεξε τα 100 καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία γραμμένα στα αγγλικά. Στη λίστα του εντοπίζουμε έργα που θεωρούνται πλέον κλασικά, από συγγραφείς όπως οι Ντίκενς, Μέλβιλ, κ.ά., καθώς και μυθιστορήματα από τους ΝτεΛίλο, Ισιγκούρο, Ροθ, Κουτσί, κ.ά. ...

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

Newsletter

Θέλω να λαμβάνω το newsletter σας
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

13 Δεκεμβρίου 2022 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα 100 καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία του 2022

Έφτασε η στιγμή και φέτος για την καθιερωμένη εδώ και χρόνια επιλογή των εκατό από τα καλύτερα βιβλία λογοτεχνίας της χρονιάς που φτάνει σε λίγες μέρες στο τέλος της. Ε

ΦΑΚΕΛΟΙ