Digital Europe

Εντεί­νε­ται η εκ­στρα­τεία που έχει ξε­κι­νή­σει πα­ρα­σκη­νια­κά η ορ­γά­νω­ση των κα­τα­σκευα­στών ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών (Digital Europe) προ­κει­μέ­νου να αμ­φι­σβη­τή­σει την εύ­λο­γη αμοι­βή. Δώ­δε­κα (12) ευ­ρω­παϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις δη­μιουρ­γών με κοι­νή ανοι­χτή επι­στο­λή υπε­ρα­σπί­ζο­νται τον θε­σμό της εύ­λο­γης αμοι­βής. 

Το πα­ρα­κά­τω κεί­με­νο απο­τε­λεί ένα μέ­ρος της κοι­νής δή­λω­σής τους προς τους αρ­μό­διους Ευ­ρω­παί­ους Επι­τρό­πους:

Οι ευ­ρω­παϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις δη­μιουρ­γών και τα συν­δι­κά­τα τους (τα οποία αριθ­μούν πε­ρισ­σό­τε­ρους από 2.541.000 δη­μιουρ­γούς) ζη­τούν από τα θε­σμι­κά όρ­γα­να λή­ψης απο­φά­σε­ων της ΕΕ να στη­ρί­ξουν τα ευ­ρω­παϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα και να αντι­στα­θούν στην πί­ε­ση που δέ­χο­νται από τους κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών οι οποί­οι προ­σπα­θούν να απο­δυ­να­μώ­σουν τη νο­μο­θε­σία της ΕΕ που προ­βλέ­πει την εύ­λο­γη αμοι­βή.

Εδώ και δε­κα­ε­τί­ες το σύ­στη­μα απο­ζη­μί­ω­σης των δη­μιουρ­γών για την εξαί­ρε­ση της ιδιω­τι­κής αντι­γρα­φής (εύ­λο­γη αμοι­βή) που υπάρ­χει στις πε­ρισ­σό­τε­ρες ευ­ρω­παϊ­κές χώ­ρες έχει συμ­βά­λει στη δί­καιη αμοι­βή τους αλ­λά και στη χρη­μα­το­δό­τη­ση της καλ­λι­τε­χνι­κής δη­μιουρ­γί­ας.

Οι κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών μέ­σω της αντι­προ­σω­πευ­τι­κής τους ορ­γά­νω­σης στην Ευ­ρώ­πη επι­τί­θε­νται με σφο­δρό­τη­τα σε αυ­τή τη μα­κρό­χρο­νη πρα­κτι­κή και δια­τυ­πώ­νουν απα­ρά­δε­κτες προ­τά­σεις για να στε­ρή­σουν από τους δη­μιουρ­γούς τη νό­μι­μη απο­ζη­μί­ω­σή τους.

Σή­με­ρα, οι κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών μέ­σω της αντι­προ­σω­πευ­τι­κής τους ορ­γά­νω­σης στην Ευ­ρώ­πη (Digital Europe) επι­τί­θε­νται με σφο­δρό­τη­τα σε αυ­τή τη μα­κρό­χρο­νη πρα­κτι­κή και δια­τυ­πώ­νουν απα­ρά­δε­κτες προ­τά­σεις για να στε­ρή­σουν από τους δη­μιουρ­γούς τη νό­μι­μη απο­ζη­μί­ω­σή τους.

Η Apple, η Huawei, η LG, η Samsung και η Xiaomi εί­ναι οι με­γα­λύ­τε­ροι κα­τα­σκευα­στές κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων που δια­τί­θε­νται στην Ευ­ρώ­πη, όμως, κα­νέ­νας από αυ­τούς δεν εί­ναι ευ­ρω­παϊ­κή εται­ρεία.

Διά­φο­ρες έρευ­νες αγο­ράς έχουν δεί­ξει επα­νει­λημ­μέ­νως ότι οι τι­μές των συ­σκευών δεν επη­ρε­ά­ζο­νται από την εφαρ­μο­γή συ­στη­μά­των απο­ζη­μί­ω­σης αντι­γρά­φων. Ένα smartphone μπο­ρεί να εί­ναι ακρι­βό­τε­ρο στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο, όπου δεν υπάρ­χει ιδιω­τι­κή αντι­πα­ρο­χή (διό­τι το βρε­τα­νι­κό δί­καιο δεν έχει ιδιω­τι­κή εξαί­ρε­ση αντι­γρα­φής) απ’ ό, τι στη Γαλ­λία, όπου υπάρ­χει ένα κα­θιε­ρω­μέ­νο σύ­στη­μα απο­ζη­μί­ω­σης. Με άλ­λα λό­για, η αμοι­βή ιδιω­τι­κής αντι­γρα­φής σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση δεν επη­ρε­ά­ζει την τι­μή του προ­ϊ­ό­ντος στο οποίο εφαρ­μό­ζε­ται.

Οι μη ευ­ρω­παϊ­κές εται­ρεί­ες από την Κί­να, τη Νό­τια Κο­ρέα και τις ΗΠΑ, υπό την ονο­μα­σία Digital Europe, ζη­τούν να αλ­λά­ξει το δί­καιο της ΕΕ ώστε να μην πρέ­πει να συμ­βάλ­λουν, όπως συμ­βαί­νει σή­με­ρα, στην αμοι­βή των Ευ­ρω­παί­ων δη­μιουρ­γών και ταυ­τό­χρο­να να μην υπάρ­χει και κα­νέ­να όφε­λος για τους κα­τα­να­λω­τές. Σκο­πός τους εί­ναι μό­νο να με­γι­στο­ποι­ή­σουν τα κέρ­δη τους μη κα­τα­βάλ­λο­ντας την εύ­λο­γη αμοι­βή ενώ ταυ­τό­χρο­να οι τι­μές των προ­ϊ­ό­ντων τους θα δια­τη­ρη­θούν ίδιες, αν όχι υψη­λό­τε­ρες!

Οι ευ­ρω­παϊ­κές πο­λι­τι­στι­κές και δη­μιουρ­γι­κές βιο­μη­χα­νί­ες (CCIs) κα­τα­λαμ­βά­νουν μια ιδιαί­τε­ρη θέ­ση στον κλά­δο της ευ­ρω­παϊ­κής οι­κο­νο­μί­ας έχο­ντας δη­μιουρ­γή­σει 12.000.000 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, δη­λα­δή 4 φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρες από την αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία και 6 φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρες από τη βιο­μη­χα­νία τη­λε­πι­κοι­νω­νιών. Η ευ­ρω­παϊ­κή πο­λι­τι­στι­κή και δη­μιουρ­γι­κή βιο­μη­χα­νία (CCIs) εί­ναι η αιχ­μή του δό­ρα­τος της ευ­ρω­παϊ­κής ψη­φια­κής οι­κο­νο­μί­ας, κα­θώς το δη­μιουρ­γι­κό πε­ριε­χό­με­νο απο­τε­λεί αναμ­φι­σβή­τη­τη κι­νη­τή­ρια δύ­να­μη στην ψη­φια­κή αγο­ρά.

Οι δη­μιουρ­γοί απο­τε­λούν τον βα­σι­κό κρί­κο της αλυ­σί­δας της πο­λι­τι­στι­κής βιο­μη­χα­νί­ας. Χω­ρίς αυ­τούς, δεν δη­μιουρ­γεί­ται «Αξία». Οι συγ­γρα­φείς και οι ερ­μη­νευ­τές, όμως, εί­ναι ευά­λω­τοι και έχουν από­λυ­τη ανά­γκη την αμοι­βή τους για να συ­νε­χί­σουν την πνευ­μα­τι­κή τους ερ­γα­σία. Η εύ­λο­γη αμοι­βή απο­τε­λεί το ανα­πό­σπα­στο μέ­ρος αυ­τού του εύ­θραυ­στου συ­στή­μα­τος.

Η Πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου των Ευ­ρω­παί­ων Συγ­γρα­φέ­ων (EWC) σε επι­στο­λή της προς τα μέ­λη του συμ­βου­λί­ου, ανα­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: "Για τα επό­με­να πέ­ντε χρό­νια, τα μέ­λη της EWC, οι συγ­γρα­φείς, οι με­τα­φρα­στές και οι εθνι­κές εται­ρεί­ες συλ­λο­γι­κής δια­χεί­ρι­σης θα πρέ­πει να εί­ναι προ­σε­κτι­κοί για να αντι­με­τω­πί­σουν τις πιέ­σεις που θα ασκού­νται από τη βιο­μη­χα­νία πλη­ρο­φο­ρι­κής που ως στό­χους της θα έχει να απο­δυ­να­μώ­σει την εύ­λο­γη αμοι­βή στις χώ­ρες που έχει κα­θιε­ρω­θεί και να απο­φύ­γει την επι­βο­λή της στις χώ­ρες που δεν εφαρ­μό­ζε­ται ήδη".

Πηγή: https://www.osdel.gr/el/news/2057


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανακοινώθηκαν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου 2020

Ανακοινώθηκαν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου 2020

Στην Λουΐζα Παπαλοΐζου για το μυθιστόρημά της «Το Βουνί» (εκδ. Το Ροδακιό) και τον Ρήσο Χαρίση για την ποιητική συλλογή του «Θάλασσα εσωτερικού χώρου» (εκδ. Κίχλη) απονέμονται τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου για την βιβλιοπαραγωγή του 2020. Όλα τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες.

Επιμέλεια: Book...

Ο νομπελίστας Αμπντουλραζάκ Γκούρνα στις εκδόσεις Ψυχογιός

Ο νομπελίστας Αμπντουλραζάκ Γκούρνα στις εκδόσεις Ψυχογιός

Τον φετινό νομπελίστα λογοτεχνίας Αμπντουλραζάκ Γκούρνα θα συστήσουν στους Έλληνες αναγνώστες οι εκδόσεις Ψυχογιός, ξεκινώντας με το τελευταίο του μυθιστόρημα, Afterlives.

Επιμέλεια: ...

Θέατρο στη Στέγη: Ο ελληνικός «Παράδεισος» της Κατερίνας Γιαννοπούλου

Θέατρο στη Στέγη: Ο ελληνικός «Παράδεισος» της Κατερίνας Γιαννοπούλου

Η παράσταση «Παράδεισος» του Αυστριακού συγγραφέα Thomas Köck, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Γιαννοπούλου, θα παρουσιαστεί στη Μικρή Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση από 29 Οκτωβρίου μέχρι και 7 Νοεμβρίου. 

Επιμέλεια: Book Press

Η Κατ...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Δε μ’ αρέσει η βροχή, της Τασούλας Τσιλιμένη (κριτική)

Δε μ’ αρέσει η βροχή, της Τασούλας Τσιλιμένη (κριτική)

Για το εικονογραφημένο βιβλίο της Τασούλας Τσιλιμένη «Δε μ’ αρέσει η βροχή!» (εικονογράφηση Βασίλης Παπατσαρούχας, εκδ. Διάπλους).

Του Ανδρέα Καρακίτσιου

Η Τασούλα Τσιλιμένη είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου διδάσκει τις κλασικές θεματι...

Ανακοινώθηκαν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου 2020

Ανακοινώθηκαν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου 2020

Στην Λουΐζα Παπαλοΐζου για το μυθιστόρημά της «Το Βουνί» (εκδ. Το Ροδακιό) και τον Ρήσο Χαρίση για την ποιητική συλλογή του «Θάλασσα εσωτερικού χώρου» (εκδ. Κίχλη) απονέμονται τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου για την βιβλιοπαραγωγή του 2020. Όλα τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες.

Επιμέλεια: Book...

Λάσα Μπουγάτζε: «Συγχωρούν το ψέμα, την αλήθεια ποτέ»

Λάσα Μπουγάτζε: «Συγχωρούν το ψέμα, την αλήθεια ποτέ»

Επιβιβαζόμαστε με τον Lasha Bugadze στο «Λογοτεχνία Εξπρές». Μια συζήτηση με τον Γεωργιανό συγγραφέα με αφορμή την πρώτη έκδοση βιβλίου του στα ελληνικά.

Της Αγγελικής Δημοπούλου

Τι νομίζετε ότι μπορεί να συμβεί όταν Γερμανοί συγκεντρώνουν 100 αλλόγλωσ...

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πώς η Σιμόν έγινε η Μποβουάρ: Μια ολόκληρη ζωή, της Κέιτ Κερκπάτρικ (προδημοσίευση)

Πώς η Σιμόν έγινε η Μποβουάρ: Μια ολόκληρη ζωή, της Κέιτ Κερκπάτρικ (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από τη βιογραφία της Simone de Beauvoir «Πώς η Σιμόν έγινε η Μποβουάρ: Μια ολόκληρη ζωή» (μτφρ. Στέλλα Κάσδαγλη), της Kate Kirkpatrick που θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. 

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Για τη...

Χωρίς πυξίδα, της Χριστίνας Πουλίδου (προδημοσίευση)

Χωρίς πυξίδα, της Χριστίνας Πουλίδου (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα της Χριστίνας Πουλίδου «Χωρίς πυξίδα», που θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

«Βρομοκατάσταση» συνόψισε ο Μορ...

Λενάκι: Δυο φωτιές και δυο κατάρες, του Δημήτρη Ινδαρέ (προδημοσίευση)

Λενάκι: Δυο φωτιές και δυο κατάρες, του Δημήτρη Ινδαρέ (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το βιβλίο του Δημήτρη Ινδαρέ «Λενάκι: Δυο φωτιές και δυο κατάρες. Με αφορμή ένα δημοτικό τραγούδι του Μοριά», το οποίο κυκλοφορεί τις επόμενες μέρες από τις εκδόσεις Εστία.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΡΙΖΕΣ

...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

11η Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια μετά: 20 βιβλία που μας βοήθησαν να κατανοήσουμε

11η Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια μετά: 20 βιβλία που μας βοήθησαν να κατανοήσουμε

Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τα γεγονότα που μας εισήγαγαν στον 21ο αιώνα. Ήταν η μεγαλύτερη και πιο σοκαριστική αλληλουχία τρομοκρατικών ενεργειών που έγινε ποτέ, με μερικά λεπτά διαφορά: οι επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, και στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Α...

Τα ώριμα βιβλία του Αυγούστου: 26 πρόσφατες εκδόσεις

Τα ώριμα βιβλία του Αυγούστου: 26 πρόσφατες εκδόσεις

Οι περισσότεροι από τα τίτλους που παρουσιάζονται εδώ έφτασαν στα χέρια μας πολύ πρόσφατα. Πρόκειται για ενδιαφέροντα βιβλία που στην πλειονότητά τους πέρασαν «κάτω από τα ραντάρ» των βιβλιοπροτάσεων για το καλοκαίρι. Ιδού μερικά από τα καλύτερα. 

Ε...

Έντεκα καλά βιβλία, πρόσκληση για σκέψη

Έντεκα καλά βιβλία, πρόσκληση για σκέψη

Έντεκα βιβλία ιστορίας, εθνολογίας, σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων για τους εναπομείναντες στην πόλη αλλά και για όσους ακόμη αναζητούν βιβλία για τις διακοπές τους που να αξίζουν το βάρος τους.

Του Γιώργου Σιακαντάρη

...

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

Newsletter

Θέλω να λαμβάνω το newsletter σας
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

20 Οκτωβρίου 2021 ΕΛΛΗΝΕΣ

Το Φανταστικό στην Ελλάδα: Ο λόγος στους εκδότες του

«Η Άγνωστη Καντάθ», «Αίολος», «Οξύ», «Φανταστικός Κόσμος», «Anubis», «Sελίνι»: Έξι εκδοτικοί οίκοι που αγαπούν την Επιστημονική Φαντασία, το Fantasy και τον Τρόμο τοποθ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

11 Δεκεμβρίου 2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα 100 καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία του 2020

Να επιλέξεις τα «καλύτερα» λογοτεχνικά βιβλία από μια χρονιά τόσο πλούσια σε καλούς τίτλους όπως η χρονιά που κλείνει δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το αποτολμήσαμε, όπως άλ

ΦΑΚΕΛΟΙ