cnl1

Σημαντική βοήθεια ύψους 150.000 ευρώ από το γαλλικό Εθνικό Κέντρο Γραμμάτων προς το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, για συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Ελλάδας - Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Γαλλίας - Σύμβαση Συνεργασίας 

Η παρούσα σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ισχυρών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, που θεμελιώθηκαν πάνω στο πρωταρχικό χρέος ολόκληρης της Ευρώπης προς τον Ελληνισμό. 

Εμφορείται από το κοινό όραμα της αναγκαίας πολιτισμικής ποικιλομορφίας, απόδειξη της οποίας είναι ο αέναος διάλογος μεταξύ των δύο πολιτισμών. 

Απορρέει από την κατάσταση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης στην οποία οδήγησε την Ελλάδα η παρούσα οικονομική κρίση. 

Στηρίζεται στη μοναδική σύγκλιση θεσμικού πλαισίου και στόχευσης του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Γαλλίας (CNL) και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Ελλάδας (EKEBI), εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Παρίσι στις 11 Φεβρουαρίου 2011, τα συμβαλλόμενα μέρη εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν την ελληνογαλλική πολιτιστική συνεργασία στον τομέα του βιβλίου και της ανάγνωσης. 

Η παρούσα σύμβαση έχει σκοπό να διαφυλάξει, να επεκτείνει και να ενισχύσει, μέσω μιας συνεργασίας σε θεσμικό επίπεδο, τις επαγγελματικές και οικονομικές ελληνογαλλικές ανταλλαγές. 

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

Άρθρο 1: Ενίσχυση των θεσμών και των φορέων του βιβλίου 

Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν συνυπογράψει τη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και τη Σύμβαση για την προστασία και προώθηση της ποικιλομορφίας της πολιτισμικής έκφρασης. 

Αναγνωρίζοντας τις διεθνείς δεσμεύσεις των αντίστοιχων εθνικών τους κυβερνήσεων, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενθαρρύνουν στην ευρω-μεσογειακή ζώνη την ανάδειξη των κοινών τους θέσεων προς όφελος της προώθησης και της διατήρησης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στον τομέα του βιβλίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κάτωθι ζητήματα: 

- Τιμή του βιβλίου (εντύπου και ψηφιακού)

- Συγγραφικά δικαιώματα

- Αμοιβή των δημιουργών στο πλαίσιο της ψηφιακής δημιουργίας (συγγραφέων, μεταφραστών, εικονογράφων)

- Διατήρηση και ανάπτυξη της εκδοτικής ποικιλομορφίας

- Διατήρηση και ανάπτυξη των ανεξάρτητων δικτύων διανομής

- Καταπολέμηση της πειρατείας 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν τις συναλλαγές ανάμεσα σε επαγγελματίες και τους αρμόδιους αντιπροσωπευτικούς φορείς του κλάδου, με σκοπό την από κοινού μελέτη των ζητημάτων που αφορούν τα επαγγέλματα και το εμπόριο του βιβλίου.

Άρθρο 2: Ενθάρρυνση των οικονομικών και επαγγελματικών ανταλλαγών

2.1 Έκδοση

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, το ζήτημα των ανταλλαγών των δικαιωμάτων δημιουργίας επιβάλλεται ως μείζον διακύβευμα για το βιβλίο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία. Ως εκ τούτου, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν τις ανταλλαγές δικαιωμάτων των δημιουργών, διευρύνοντας κυρίως τη γνώση των αντίστοιχων εκδοτικών τους προϊόντων και τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των εθνικών τους εκδοτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η γαλλική πλευρά δεσμεύεται να υποστηρίξει και να χρηματοδοτήσει μία τουλάχιστον συνάντηση ανάμεσα σε Έλληνες και Γάλλους εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιστημών του ανθρώπου, της έρευνας και της λογοτεχνίας.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 22.000€.

2.2 Μετάφραση

Η μετάφραση βρίσκεται στην καρδιά του οικονομικού ζητήματος της παγκοσμιοποίησης της έκδοσης και αποτελεί βασικό μοχλό διατήρησης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Ως εκ τούτου, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενθαρρύνουν τη μετάφραση έργων Γάλλων δημιουργών στην Ελλάδα και έργων Ελλήνων δημιουργών στη Γαλλία, μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων τους υποστήριξης της μετάφρασης προς και από τις εθνικές τους γλώσσες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η γαλλική πλευρά θα παράσχει οικονομική βοήθεια για την κάλυψη του κόστους της μετάφρασης ενισχυμένη κατά 30% επί των ποσοστών που ισχύουν σήμερα, με μέγιστο όριο το 80%, που θα αφορά σχέδια μετάφρασης από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα, βάσει γνωμάτευσης των αρμόδιων επιτροπών.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 50.000€.

Επιπλέον, η παρούσα σύμβαση θα ενθαρρύνει τη φιλοξενία ελλήνων μεταφραστών στη Γαλλία, προβλέποντας 10 υποτροφίες διαμονής ύψους 2.000€ εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 20.000€.

2.3 Δημιουργία

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η γαλλική πλευρά θα ενθαρρύνει τη διαμονή σε εστίες φιλοξενίας στη Γαλλία Ελλήνων συγγραφέων, έργα των οποίων έχουν μεταφραστεί στη γαλλική γλώσσα, χορηγώντας 5 υποτροφίες διαμονής ύψους 2.000 € εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 10.000€.

Με την παρούσα σύμβαση θα ενθαρρύνεται, επίσης, η φιλοξενία σε ξενώνες στην Ελλάδα Γάλλων συγγραφέων (Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων & Μεταφραστών Ρόδου), χορηγώντας 3 υποτροφίες διαμονής ύψους 2.000 € εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 6.000€.

Επιπλέον, θα χορηγηθούν σε Έλληνες συγγραφείς 8 υποτροφίες συγγραφικής δημιουργίας ύψους 3.500€ εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 42.000€.

Άρθρο 3: Επιτροπή εποπτείας

Τα δύο μέρη συμφωνούν να συστήσουν μια επιτροπή εποπτείας. Η επιτροπή αυτή θα συγκαλείται μία φορά ετησίως στην Ελλάδα και στη Γαλλία, εκ περιτροπής.

Άρθρο 4: Ποσό

Το σύνολο των ειδικών αυτών δράσεων αντιστοιχεί σε ένα προβλεπόμενο προϋπολογισμό 150.000€ για τη γαλλική πλευρά.

Η ελληνική πλευρά θα συμμετάσχει στη διοργάνωση των επαγγελματικών συναντήσεων. Σε ότι αφορά τη βοήθεια προς τους συγγραφείς, εκδότες και μεταφραστές, θα εφαρμόσει τις ανάλογες διατάξεις στο πλαίσιο των μέσων που διαθέτει.

Άρθρο 5: Διάρκεια της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται για χρονικό διάστημα 2 ετών.

 

 

Ακολουθήστε την boopress.gr στο Google News και διαβάστε πρώτοι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ανηφοράς»: Φεστιβάλ στη λογοτεχνική στράτα του Ψηλορείτη

«Ανηφοράς»: Φεστιβάλ στη λογοτεχνική στράτα του Ψηλορείτη

«Ανηφοράς»: με επίκεντρο τη λογοτεχνία, τις τέχνες και τις επιστήμες, μια νέα ομάδα έρχεται να εμπλουτίσει την πολιτιστική ζωή των Ανωγείων διευρύνοντας παράλληλα τον προβληματισμό σε θέματα γενικότερης απήχησης και ενδιαφέροντος.

Της Ιωάννας Σπηλιοπούλου

...
Στη Ρουθ Οζέκι το Γυναικείο Βραβείο Μυθιστορήματος για το 2022

Στη Ρουθ Οζέκι το Γυναικείο Βραβείο Μυθιστορήματος για το 2022

Το Book of Form and Emptiness της Αμερικανίδας-Καναδής συγγραφέα Ρουθ Οζέκι (Ruth Ozeki) τιμήθηκε με το Γυναικείο Βραβείο Μυ...

1ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων: «Στις γραμμές των συνόρων»

1ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων: «Στις γραμμές των συνόρων»

Ο κόσμος του βιβλίου πηγαίνει στα Χανιά! Από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2022 λαμβάνει χώρα το 1ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, με πολλούς συγγραφείς, Έλληνες και ξένους, και κεντρικό θέμα: «Στις γραμμές των συνόρων»

Επιμέλεια: Book Press

Ο Δ...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

5 λεπτά με την Κωνσταντίνα Γιαχαλή

5 λεπτά με την Κωνσταντίνα Γιαχαλή

Πέντε λεπτά με μία συγγραφέα. Σήμερα η Κωνσταντίνα Γιαχαλή, με αφορμή το μυθιστόρημά της «Ποτέ δεν ξέρεις», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός.

Επιμέλεια: Book Press

Βρισκόμαστε στα ανέμελα χρόνια του 2004, όταν η Ελλάδα «νικούσε». Τι σημαίν...

Ιστορίες από την «Πολιτεία» των βιβλίων: Η Λουκία Δέρβη θυμάται...

Ιστορίες από την «Πολιτεία» των βιβλίων: Η Λουκία Δέρβη θυμάται...

Ένα πορτρέτο του βιβλιοπωλείου «Πολιτεία» πολυπρισματικό, φιλοτεχνημένο από τις αφηγήσεις και τις ιστορίες συγγραφέων και μεταφραστών. Σήμερα, η συγγραφέας Λουκία Δέρβη.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Η σχέση όλων μας με την ανάγνωση και τα βιβλία περ...

Νόρμπερτ Γκστράιν: «Θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για καλά βιβλία»

Νόρμπερτ Γκστράιν: «Θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για καλά βιβλία»

Ο Norbert Gstrein διερευνά με εντυπωσιακό τρόπο το δίλημμα όσων θέλουν να περιγράψουν έναν φόνο, στο βραβευμένο μυθιστόρημά του με τίτλο «Η τέχνη της δολοφονίας» (μτφρ. Χριστίνα Ντρέκου), που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Βακχικόν.

Της Αγγελικής Δημοπούλου

...

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Το μόνο της ζωής τους ταξίδι» του Ηλία Μαγκλίνη (προδημοσίευση)

«Το μόνο της ζωής τους ταξίδι» του Ηλία Μαγκλίνη (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το αυτοβιογραφικό αφήγημα του Ηλία Μαγκλίνη «Το μόνο της ζωής τους ταξίδι – Μικρά Ασία. Οδοιπορικό σε πόλεμο και σε ειρήνη», που θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιουνίου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Άκουσέ με.

Σε όλη μας τη ...

«Το φυλαχτό» των Στίβεν Κινγκ & Πίτερ Στράουµπ (προδημοσίευση)

«Το φυλαχτό» των Στίβεν Κινγκ & Πίτερ Στράουµπ (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα των Stephen King & Peter Straub «Το φυλαχτό» (μτφρ. Μιχάλης Μακρόπουλος), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Ιουνίου από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

2

...
«Το τραγούδι της γοργόνας» της Σαρµέιν Κλιφτ (προδημοσίευση)

«Το τραγούδι της γοργόνας» της Σαρµέιν Κλιφτ (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το βιβλίο της Charmian Clift «Το τραγούδι της γοργόνας» (μτφρ. Φωτεινή Πίπη), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Η Κάλυμνος μας αποκαλύφθηκε σταδιακά. Εκ π...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

«Σταυροδρόμια», «Σάγκι Μπέιν», «Η υπόσχεση»: Τρία σπουδαία σύγχρονα μυθιστορήματα

«Σταυροδρόμια», «Σάγκι Μπέιν», «Η υπόσχεση»: Τρία σπουδαία σύγχρονα μυθιστορήματα

Το μυθιστόρημα, ακόμη και την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, παραμένει το μεγάλο χωνευτήρι της πεζογραφικής φόρμας, ένας αφηγηματικός κόσμος ευρύχωρος και δεκτικός, που έχει τη μοναδική δύναμη να κινεί μεγάλους όγκους αφηγηματικού υλικού και να τους κατανέμει ομαλά μέσα στη διάρκεια μίας ή και πολλών δεκαετιών. ...

Έξι αστυνομικά μυθιστορήματα και ένα δοκίμιο του Όργουελ

Έξι αστυνομικά μυθιστορήματα και ένα δοκίμιο του Όργουελ

Έξι προσφατα αστυνομικά μυθιστορήματα και ένα δοκίμιο του George Orwell. Κλασικό και σύγχρονο βρετανικό, σκανδιναβικό αλλά και μια αυτοέκδοση ελληνικού αστυνομικού μυθιστορήματος μεταξύ των προτάσεων. Κεντρική εικόνα: Εικονογράφηση του Λιθουανού © Karolis Strautniekas.

Της Χίλντας Παπαδημητρίου ...

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οκτώ βιβλία για το «πώς φτάσαμε ως εδώ»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οκτώ βιβλία για το «πώς φτάσαμε ως εδώ»

Οκτώ βιβλία που μας βοηθούν να καταλάβουμε, ακόμη και σε καταστάσεις κρίσιμες και τραγικές όπως αυτές που ζούμε σήμερα, «Πώς φτάσαμε ως εδώ». Τα έξι είναι βιβλία ιστορίας, έρευνας και γεωπολιτικής και τα δύο είναι λογοτεχνικά έργα Ουκρανών συγγραφέων. Στην κεντρική εικόνα: Από διαδήλωση στο Βερολίνο την περασμένη Κυ...

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

Newsletter

Θέλω να λαμβάνω το newsletter σας
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

01 Ιουνίου 2022 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βραβεία Αναγνώστη 2022: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι σε όλες τις κατηγορίες

Ανακοινώθηκαν οι Μικρές Λίστες των υποψηφίων για βράβευση βιβλίων (2021) για τα Βραβεία του Αναγνώστη. Η απονομή των Λογοτεχνικών Βραβείων, έπειτα από δύο χρόνια διαδικ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

14 Σεπτεμβρίου 2021 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα βιβλία του χειμώνα: Τι θα διαβάσουμε τους μήνες που έρχονται (ανανεωμένο)

Επιλογές βιβλίων από τις προσεχείς εκδόσεις ελληνικής και μεταφρασμένης πεζογραφίας, ποίησης, βιογραφιών και δοκιμίων από 34 εκδοτικούς οίκους. Επιμέλεια: Κώστας Αγορα

ΦΑΚΕΛΟΙ