cnl1

Σημαντική βοήθεια ύψους 150.000 ευρώ από το γαλλικό Εθνικό Κέντρο Γραμμάτων προς το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, για συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Ελλάδας - Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Γαλλίας - Σύμβαση Συνεργασίας 

Η παρούσα σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ισχυρών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, που θεμελιώθηκαν πάνω στο πρωταρχικό χρέος ολόκληρης της Ευρώπης προς τον Ελληνισμό. 

Εμφορείται από το κοινό όραμα της αναγκαίας πολιτισμικής ποικιλομορφίας, απόδειξη της οποίας είναι ο αέναος διάλογος μεταξύ των δύο πολιτισμών. 

Απορρέει από την κατάσταση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης στην οποία οδήγησε την Ελλάδα η παρούσα οικονομική κρίση. 

Στηρίζεται στη μοναδική σύγκλιση θεσμικού πλαισίου και στόχευσης του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Γαλλίας (CNL) και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Ελλάδας (EKEBI), εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Παρίσι στις 11 Φεβρουαρίου 2011, τα συμβαλλόμενα μέρη εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν την ελληνογαλλική πολιτιστική συνεργασία στον τομέα του βιβλίου και της ανάγνωσης. 

Η παρούσα σύμβαση έχει σκοπό να διαφυλάξει, να επεκτείνει και να ενισχύσει, μέσω μιας συνεργασίας σε θεσμικό επίπεδο, τις επαγγελματικές και οικονομικές ελληνογαλλικές ανταλλαγές. 

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

Άρθρο 1: Ενίσχυση των θεσμών και των φορέων του βιβλίου 

Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν συνυπογράψει τη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και τη Σύμβαση για την προστασία και προώθηση της ποικιλομορφίας της πολιτισμικής έκφρασης. 

Αναγνωρίζοντας τις διεθνείς δεσμεύσεις των αντίστοιχων εθνικών τους κυβερνήσεων, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενθαρρύνουν στην ευρω-μεσογειακή ζώνη την ανάδειξη των κοινών τους θέσεων προς όφελος της προώθησης και της διατήρησης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στον τομέα του βιβλίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κάτωθι ζητήματα: 

- Τιμή του βιβλίου (εντύπου και ψηφιακού)

- Συγγραφικά δικαιώματα

- Αμοιβή των δημιουργών στο πλαίσιο της ψηφιακής δημιουργίας (συγγραφέων, μεταφραστών, εικονογράφων)

- Διατήρηση και ανάπτυξη της εκδοτικής ποικιλομορφίας

- Διατήρηση και ανάπτυξη των ανεξάρτητων δικτύων διανομής

- Καταπολέμηση της πειρατείας 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενθαρρύνουν τις συναλλαγές ανάμεσα σε επαγγελματίες και τους αρμόδιους αντιπροσωπευτικούς φορείς του κλάδου, με σκοπό την από κοινού μελέτη των ζητημάτων που αφορούν τα επαγγέλματα και το εμπόριο του βιβλίου.

Άρθρο 2: Ενθάρρυνση των οικονομικών και επαγγελματικών ανταλλαγών

2.1 Έκδοση

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, το ζήτημα των ανταλλαγών των δικαιωμάτων δημιουργίας επιβάλλεται ως μείζον διακύβευμα για το βιβλίο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία. Ως εκ τούτου, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν τις ανταλλαγές δικαιωμάτων των δημιουργών, διευρύνοντας κυρίως τη γνώση των αντίστοιχων εκδοτικών τους προϊόντων και τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των εθνικών τους εκδοτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η γαλλική πλευρά δεσμεύεται να υποστηρίξει και να χρηματοδοτήσει μία τουλάχιστον συνάντηση ανάμεσα σε Έλληνες και Γάλλους εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιστημών του ανθρώπου, της έρευνας και της λογοτεχνίας.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 22.000€.

2.2 Μετάφραση

Η μετάφραση βρίσκεται στην καρδιά του οικονομικού ζητήματος της παγκοσμιοποίησης της έκδοσης και αποτελεί βασικό μοχλό διατήρησης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Ως εκ τούτου, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενθαρρύνουν τη μετάφραση έργων Γάλλων δημιουργών στην Ελλάδα και έργων Ελλήνων δημιουργών στη Γαλλία, μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων τους υποστήριξης της μετάφρασης προς και από τις εθνικές τους γλώσσες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η γαλλική πλευρά θα παράσχει οικονομική βοήθεια για την κάλυψη του κόστους της μετάφρασης ενισχυμένη κατά 30% επί των ποσοστών που ισχύουν σήμερα, με μέγιστο όριο το 80%, που θα αφορά σχέδια μετάφρασης από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα, βάσει γνωμάτευσης των αρμόδιων επιτροπών.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 50.000€.

Επιπλέον, η παρούσα σύμβαση θα ενθαρρύνει τη φιλοξενία ελλήνων μεταφραστών στη Γαλλία, προβλέποντας 10 υποτροφίες διαμονής ύψους 2.000€ εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 20.000€.

2.3 Δημιουργία

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η γαλλική πλευρά θα ενθαρρύνει τη διαμονή σε εστίες φιλοξενίας στη Γαλλία Ελλήνων συγγραφέων, έργα των οποίων έχουν μεταφραστεί στη γαλλική γλώσσα, χορηγώντας 5 υποτροφίες διαμονής ύψους 2.000 € εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 10.000€.

Με την παρούσα σύμβαση θα ενθαρρύνεται, επίσης, η φιλοξενία σε ξενώνες στην Ελλάδα Γάλλων συγγραφέων (Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων & Μεταφραστών Ρόδου), χορηγώντας 3 υποτροφίες διαμονής ύψους 2.000 € εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 6.000€.

Επιπλέον, θα χορηγηθούν σε Έλληνες συγγραφείς 8 υποτροφίες συγγραφικής δημιουργίας ύψους 3.500€ εκάστη.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη δράση αυτή ανέρχεται στις 42.000€.

Άρθρο 3: Επιτροπή εποπτείας

Τα δύο μέρη συμφωνούν να συστήσουν μια επιτροπή εποπτείας. Η επιτροπή αυτή θα συγκαλείται μία φορά ετησίως στην Ελλάδα και στη Γαλλία, εκ περιτροπής.

Άρθρο 4: Ποσό

Το σύνολο των ειδικών αυτών δράσεων αντιστοιχεί σε ένα προβλεπόμενο προϋπολογισμό 150.000€ για τη γαλλική πλευρά.

Η ελληνική πλευρά θα συμμετάσχει στη διοργάνωση των επαγγελματικών συναντήσεων. Σε ότι αφορά τη βοήθεια προς τους συγγραφείς, εκδότες και μεταφραστές, θα εφαρμόσει τις ανάλογες διατάξεις στο πλαίσιο των μέσων που διαθέτει.

Άρθρο 5: Διάρκεια της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται για χρονικό διάστημα 2 ετών.

 

 

Ακολουθήστε την bookpress.gr στο Google News και διαβάστε πρώτοι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Γιατί Ψυχανάλυση;» Συνομιλίες για τον ψυχικό μας βίο με τη Βίκυ Φλέσσα – Σήμερα: «Γονείς και παιδιά»

«Γιατί Ψυχανάλυση;» Συνομιλίες για τον ψυχικό μας βίο με τη Βίκυ Φλέσσα – Σήμερα: «Γονείς και παιδιά»

Στο πλαίσιο του κύκλου «Γιατί Ψυχανάλυση;» 12 συνομιλίες για τον ψυχικό μας βίο με την Βίκυ Φλέσσα που διοργανώνονται από τις εκδόσεις Αρμός, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου το θέμα είναι «Γονείς και παιδιά».

Επιμέλεια: Book Press

Ο κύκλος συνομιλιών «Γι...

Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης στήνουν νέο ΕΚΕΒΙ χωρίς διαβούλευση – Τι καταγγέλλουν οι εκδότες

Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης στήνουν νέο ΕΚΕΒΙ χωρίς διαβούλευση – Τι καταγγέλλουν οι εκδότες

Η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης, στήνει νέο ΕΚΕΒΙ ερήμην εκδοτών και συγγραφέων. Τα σωματεία των εκδοτών καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στα αιτήματά τους για συνάντηση και ζητούν από το υπουργείο, την ύστατη ώρα, να κληθούν για να συνεργαστούν. Φωτογραφία: Το κτίριο που...

«Διάλογοι με την αρχαιότητα»: Μία εκδήλωση για τη βία, τον έρωτα και τα παράδοξα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο

«Διάλογοι με την αρχαιότητα»: Μία εκδήλωση για τη βία, τον έρωτα και τα παράδοξα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Βία, έρωτας και παράδοξα στον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο. Αναγνώσεις από τους πρόσφατους τόμους της σειράς Διάλογοι με την αρχαιότητα».

Επιμέλεια: Book Press

...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

«Γιατί Ψυχανάλυση;» Συνομιλίες για τον ψυχικό μας βίο με τη Βίκυ Φλέσσα – Σήμερα: «Γονείς και παιδιά»

«Γιατί Ψυχανάλυση;» Συνομιλίες για τον ψυχικό μας βίο με τη Βίκυ Φλέσσα – Σήμερα: «Γονείς και παιδιά»

Στο πλαίσιο του κύκλου «Γιατί Ψυχανάλυση;» 12 συνομιλίες για τον ψυχικό μας βίο με την Βίκυ Φλέσσα που διοργανώνονται από τις εκδόσεις Αρμός, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου το θέμα είναι «Γονείς και παιδιά».

Επιμέλεια: Book Press

Ο κύκλος συνομιλιών «Γι...

Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης στήνουν νέο ΕΚΕΒΙ χωρίς διαβούλευση – Τι καταγγέλλουν οι εκδότες

Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης στήνουν νέο ΕΚΕΒΙ χωρίς διαβούλευση – Τι καταγγέλλουν οι εκδότες

Η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης, στήνει νέο ΕΚΕΒΙ ερήμην εκδοτών και συγγραφέων. Τα σωματεία των εκδοτών καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στα αιτήματά τους για συνάντηση και ζητούν από το υπουργείο, την ύστατη ώρα, να κληθούν για να συνεργαστούν. Φωτογραφία: Το κτίριο που...

«Αστικά βήματα» του Γιώργου Ν. Θεοχάρη (κριτική)

«Αστικά βήματα» του Γιώργου Ν. Θεοχάρη (κριτική)

Για την ποιητική και φωτογραφική συλλογή του Γιώργου Ν. Θεοχάρη «Αστικά βήματα» (εκδ. ΑΩ). Στην κεντρική εικόνα, φωτογραφία του Thorsten Koch.

Γράφει η Διώνη Δημητριάδου

Αναπαράσταση συναισθημάτων με λόγο και ε...

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Ο Βασίλης –ψευδώνυμο Γιάννης– στην αριστερά (1971 - 2008)» του Θόδωρου Σούμα (προδημοσίευση)

«Ο Βασίλης –ψευδώνυμο Γιάννης– στην αριστερά (1971 - 2008)» του Θόδωρου Σούμα (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το πεζογράφημα - πολιτική μαρτυρία του Θόδωρου Σούμα, «Ο Βασίλης –ψευδώνυμο Γιάννης– στην αριστερά (1971 - 2008)» το οποίο θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

...
«Τις μέρες που λιγόστευε το φως» του Όιγκεν Ρούγκε (προδημοσίευση)

«Τις μέρες που λιγόστευε το φως» του Όιγκεν Ρούγκε (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Όιγκεν Ρούγκε [Eugen Ruge] «Τις μέρες που λιγόστευε το φως» (μτφρ. Τεό Βότσος), το οποίο θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

1 ΟΚΤΩΒΡΙ...

«Ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον» του Μιχάλη Μακρόπουλου (προδημοσίευση)

«Ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον» του Μιχάλη Μακρόπουλου (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από τη συλλογή διηγημάτων του Μιχάλη Μακρόπουλου «Ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον», που θα κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Κίχλη.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Γιανγκσὶ-ντιέναο (τρεῖς σκηνὲς)  ...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

7 μυθιστορήματα από όλον τον κόσμο για τους φίλους του φανταστικού

7 μυθιστορήματα από όλον τον κόσμο για τους φίλους του φανταστικού

Πρώτος μήνας του νέου έτους και πριν δούμε τι θα φέρει η φετινή πραγματικότητα ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας ένα φανταστικό λογοτεχνικό ταξίδι. Οι εκδόσεις Βακχικόν προτείνουν επτά μυθιστορήματα για τους φίλους του φανταστικού. Γιατί η φαντασία σε πάει παντού...

Επιμέλεια: Book Press

...
Γουίλιαμ Χ. Γκας: «Τα δώδεκα σημαντικότερα βιβλία που διάβασα στη ζωή μου»

Γουίλιαμ Χ. Γκας: «Τα δώδεκα σημαντικότερα βιβλία που διάβασα στη ζωή μου»

Στο βιβλίο του με τίτλο «The William H. Gass Reader», ο Αμερικανός πεζογράφος William H. Gass επέλεξε τα δώδεκα βιβλία που διαμόρφωσαν τη λογοτεχνική ματιά του. Μια λίστα που, όπως σημειώνει και ο ίδιος στην εισαγωγή του, δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως τα «δώδεκα καλύτερα βιβλία» που έχει διαβάσει, καθώς «κάθε σπουδαί...

Τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα στην αγγλόφωνη πεζογραφία σύμφωνα με τον Γκάρντιαν

Τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα στην αγγλόφωνη πεζογραφία σύμφωνα με τον Γκάρντιαν

Ο κριτικός λογοτεχνίας της βρετανικής εφημερίδας, Guardian, Robert McCrum επέλεξε τα 100 καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία γραμμένα στα αγγλικά. Στη λίστα του εντοπίζουμε έργα που θεωρούνται πλέον κλασικά, από συγγραφείς όπως οι Ντίκενς, Μέλβιλ, κ.ά., καθώς και μυθιστορήματα από τους ΝτεΛίλο, Ισιγκούρο, Ροθ, Κουτσί, κ.ά. ...

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

Newsletter

Θέλω να λαμβάνω το newsletter σας
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

13 Δεκεμβρίου 2022 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα 100 καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία του 2022

Έφτασε η στιγμή και φέτος για την καθιερωμένη εδώ και χρόνια επιλογή των εκατό από τα καλύτερα βιβλία λογοτεχνίας της χρονιάς που φτάνει σε λίγες μέρες στο τέλος της. Ε

ΦΑΚΕΛΟΙ