baladeur

Οι τε­χνο­λο­γι­κοί κο­λοσ­σοί όπως οι, Google, Facebook, Twitter, TikTok και Apple βρί­σκο­νται πλέ­ον αντι­μέ­τω­ποι με αυ­στη­ρό­τε­ρους κα­νό­νες στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένω­ση.

Επιμέλεια: Book Press

Το ψη­φια­κό εγ­χει­ρί­διο κα­νό­νων της ΕΕ θέ­τει πρό­τυ­πα λο­γο­δο­σί­ας για τις εται­ρί­ες του δια­δι­κτύ­ου, στο πλαί­σιο μιας ανοι­χτής και αντα­γω­νι­στι­κής ψη­φια­κής αγο­ράς. Στό­χος της νέ­ας νο­μο­θε­σί­ας εί­ναι να αντι­με­τω­πι­στούν οι επι­πτώ­σεις της τε­χνο­λο­γί­ας στην κοι­νω­νία και την οι­κο­νο­μία, μέ­σα από τον κα­θο­ρι­σμό σα­φών προ­τύ­πων για τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας και πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών από τις εται­ρί­ες τε­χνο­λο­γί­ας στην ΕΕ, σε συμ­φω­νία με τα θε­με­λιώ­δη δι­καιώ­μα­τα και τις ευ­ρω­παϊ­κές αξί­ες.

Θα πρέ­πει στο εξής να πα­ρέ­χουν δε­δο­μέ­να στις αρ­χές και στους ερευ­νη­τές και να υιο­θε­τούν συ­γκε­κρι­μέ­νο κώ­δι­κα δεοντολογίας.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο κα­νο­νι­σμός για τις ψη­φια­κές υπη­ρε­σί­ες (Digital Services Act, DSA) ρυθ­μί­ζει τη δια­χεί­ρι­ση κιν­δύ­νων και τον έλεγ­χο των τε­χνο­λο­γι­κών εται­ριών από εξω­τε­ρι­κούς ανε­ξάρ­τη­τους ελεγ­κτές. Θα πρέ­πει στο εξής να πα­ρέ­χουν δε­δο­μέ­να στις αρ­χές και στους ερευ­νη­τές και να υιο­θε­τούν συ­γκε­κρι­μέ­νο κώ­δι­κα δεοντολογίας.

Η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή εί­χε δώ­σει διο­ρία στις δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες και τις μη­χα­νές ανα­ζή­τη­σης μέ­χρι τις 17 Φε­βρουα­ρί­ου για να δη­μο­σιεύ­σουν τον αριθ­μό των ενερ­γών χρη­στών που έχουν στις πλατ­φόρ­μες τους κά­θε μή­να. Εξ αυ­τών, οι πο­λύ με­γά­λες δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες (very large online platforms, VLOPs) έχουν προ­θε­σμία τεσ­σά­ρων μη­νών για να συμ­μορ­φω­θούν με τους νέ­ους κα­νό­νες της ΕΕ, δια­φο­ρε­τι­κά κιν­δυ­νεύ­ουν με πρό­στι­μα.

Ενεργοί χρήστες: Οι αριθμοί

Το Twitter δή­λω­σε ότι δια­θέ­τει 100,9 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μη­νιαί­ους χρή­στες στην ΕΕ, με βά­ση εκτί­μη­ση των τε­λευ­ταί­ων 45 ημε­ρών.

Όσον αφο­ρά την Google, ο μέ­σος μη­νιαί­ος αριθ­μός των εγ­γε­γραμ­μέ­νων χρη­στών ανήλ­θε σε 278,6 εκα­τομ­μύ­ρια στο Google Maps, 274,6 εκα­τομ­μύ­ρια στο Google Play, 332 εκα­τομ­μύ­ρια στο Google Search, 74,9 εκα­τομ­μύ­ρια στο Shopping και 401,7 εκα­τομ­μύ­ρια στο YouTube.

Η Apple δή­λω­σε ότι μό­νο το App Store, που κα­τα­σκευά­στη­κε για τις συ­σκευ­ές iPhone, με πε­ρισ­σό­τε­ρους από 45 εκα­τομ­μύ­ρια μη­νιαί­ους χρή­στες, μπο­ρεί να θεωρη­θεί ως VLOP. Ωστό­σο, η εται­ρία θα εφαρ­μό­σει τους ίδιους κα­νό­νες και στο App Store για τα iPad, τους υπο­λο­γι­στές Mac, το Apple Watch και την τη­λε­ό­ρα­ση.

Όπως ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή της, «η Apple σκο­πεύ­ει να συμ­μορ­φω­θεί με τις επι­τα­γές του νό­μου για τις ψη­φια­κές υπη­ρε­σί­ες σε όλες τις εκ­δό­σεις του App Store (συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αυ­τών που δεν πλη­ρούν τους όρους να χα­ρα­κτη­ρι­στούν VLOP) με στό­χο την προ­στα­σία των χρη­στών από το πα­ρά­νο­μο πε­ριε­χό­με­νο».

Η Amazon δή­λω­σε ότι εί­χε πε­ρισ­σό­τε­ρους από 45 εκα­τομ­μύ­ρια χρή­στες στην ΕΕ, ενώ η Microsoft δή­λω­σε ότι η μη­χα­νή ανα­ζή­τη­σης Bing εί­χε 107 εκα­τομ­μύ­ρια μέσους μη­νιαί­ους χρή­στες κα­τά τους τε­λευ­ταί­ους έξι μή­νες του 2022.

Οι εται­ρί­ες θα πρέ­πει να ανα­φέ­ρουν τους αριθ­μούς των χρη­στών κά­θε έξι μή­νες.

Ο ιστό­το­πος ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρί­ου AliExpress της Alibaba Group Holding δή­λω­σε ότι ο μέ­σος όρος των μη­νιαί­ων ενερ­γών χρη­στών του στην ΕΕ ήταν πά­νω από 45 εκα­τομ­μύ­ρια από την 1η Αυ­γού­στου του πε­ρα­σμέ­νου έτους έως τις 31 Ια­νουα­ρί­ου του τρέ­χο­ντος έτους.

Το TikTok έχει 100,9 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μη­νιαί­ους χρή­στες στην ΕΕ με βά­ση μια εκτί­μη­ση των τε­λευ­ταί­ων 45 ημε­ρών ενώ το Ebay δή­λω­σε ότι βρί­σκε­ται κά­τω από το όριο χρη­στών στην ΕΕ.

Τέ­λος, η Meta Platforms δή­λω­σε ότι εί­χε 255 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μη­νιαί­ους ενερ­γούς χρή­στες στο Facebook στην ΕΕ και πε­ρί­που 250 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μηνιαίους ενερ­γούς χρή­στες στο Instagram τους τε­λευ­ταί­ους έξι μή­νες του 2022.

Οι εται­ρί­ες θα πρέ­πει να ανα­φέ­ρουν τους αριθ­μούς των χρη­στών κά­θε έξι μή­νες.

Πη­γή: ΟΣΔΕΛ - osdel.gr

Ακολουθήστε την bookpress.gr στο Google News και διαβάστε πρώτοι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παρουσίαση βιβλίου-εκδήλωση: «Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050;» του Γιώργου Σιακαντάρη

Παρουσίαση βιβλίου-εκδήλωση: «Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050;» του Γιώργου Σιακαντάρη

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου παρουσιάζεται το νεο βιβλίο του Γιώργου Σιακαντάρη «Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050; – Μεταδημοκρατία, μεταπολιτική, μετακόμματα» (εκδ. Αλεξάνδρεια) στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Επιμέλεια: Book Press

Οι εκδόσεις Αλεξάνδρεια σας προσκαλούν στην παρο...

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η Μαρίνα Καραγάτση

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η Μαρίνα Καραγάτση

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η συγγραφέας Μαρίνα Καραγάτση.  

Επιμέλεια Book Press

Κόρη του Μ. Καραγάτση και της ζωγράφου Νίκης Καραγάτση, η Μαρίνα Καραγάτση γεννημένη στην Αθήνα το 1936 ήταν η μητέρα του σκηνοθέτη και ηθοποιού Δ...

Γυναικεία Βραβεία Μυθοπλασίας και non fiction - Women's prize 2024: Νικήτριες οι Γκανεσανάνθαν και Ναόμι Κλάιν

Γυναικεία Βραβεία Μυθοπλασίας και non fiction - Women's prize 2024: Νικήτριες οι Γκανεσανάνθαν και Ναόμι Κλάιν

Και τα δύο βιβλία που βραβεύτηκαν με το Women's prize 2024 εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παρασύρονται από τον εξτρεμισμό. Κεντρική εικόνα: αριστερά η Naomi Klein και δεξιά η V.V. Ganeshananthan.

Επιμέλεια: Book Press

...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Παρουσίαση βιβλίου-εκδήλωση: «Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050;» του Γιώργου Σιακαντάρη

Παρουσίαση βιβλίου-εκδήλωση: «Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050;» του Γιώργου Σιακαντάρη

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου παρουσιάζεται το νεο βιβλίο του Γιώργου Σιακαντάρη «Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050; – Μεταδημοκρατία, μεταπολιτική, μετακόμματα» (εκδ. Αλεξάνδρεια) στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Επιμέλεια: Book Press

Οι εκδόσεις Αλεξάνδρεια σας προσκαλούν στην παρο...

«Lacrima: το υφαντό των δακρύων» της Καρολίν Γκιγελά Ενγκιγέν (κριτική) – Ένα νυφικό ως κοινωνικό σχόλιο σε μια έξοχη παράσταση

«Lacrima: το υφαντό των δακρύων» της Καρολίν Γκιγελά Ενγκιγέν (κριτική) – Ένα νυφικό ως κοινωνικό σχόλιο σε μια έξοχη παράσταση

Για την παράσταση της Καρολίν Γκιγελά Ενγκιγέν [Caroline Guiela Nguyen] «Lacrima: το υφαντό των δακρύων» που παρουσιάστηκε στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών/Επιδαύρου. Κεντρική εικόνα: © Jean-Louis-Fernandez.

Γράφει ο Νίκος Ξένιος 

...
Αδικημένη κουίρ λογοτεχνία: 8 βιβλία που δεν διαβάστηκαν όσο τους αξίζει

Αδικημένη κουίρ λογοτεχνία: 8 βιβλία που δεν διαβάστηκαν όσο τους αξίζει

Υπάρχουν βιβλία που τυχαίνει να συμπίπτουν με πολυαναμενόμενες εκδόσεις, δεν μπαίνουν στο οπτικό πεδίο του κοινού ή πολλές φορές μένουν στη σκιά πολύ δημοφιλών τίτλων με παρόμοια θεματική. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κουίρ βιβλία. Κάποια ακούγονται και διαβάζονται περισσότερο από άλλα. Σήμερα, λοιπόν, ημέρα εορτασμο...

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Συμπληγάδες αξιών» του Μηνά Στραβοπόδη (προδημοσίευση)

«Συμπληγάδες αξιών» του Μηνά Στραβοπόδη (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Μηνά Στραβοπόδη «Συμπληγάδες αξιών» το οποίο κυκλοφορεί στις 21 Ιουνίου από τις εκδόσεις Αρμός.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Ναι, το ξέρω! Δεν έπρεπε να σκοτώσω. Μα έπρεπε να σκοτώσω. Ξέρω, δεν είνα...

«Μικρές δοκιμές» του Αντώνη Μακρυδημήτρη (προδημοσίευση)

«Μικρές δοκιμές» του Αντώνη Μακρυδημήτρη (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το βιβλίο του ομότιμου καθηγητή ΕΚΠΑ Αντώνη Μακρυδημήτρη «Μικρές δοκιμές», το οποίο θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα από τις εκδόσεις Νίκας.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Το μείζον πρόβλημα στην εποχή μας έχει ...

«Αποστολή στο Βερολίνο» του Λεν Ντέιτον (προδημοσίευση)

«Αποστολή στο Βερολίνο» του Λεν Ντέιτον (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το κατασκοπικό μυθιστόρημα του Λεν Ντέιτον [Len Deighton] «Αποστολή στο Βερολίνο» (μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης), το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

«Μάλλον φέρνουν κ...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αδικημένη κουίρ λογοτεχνία: 8 βιβλία που δεν διαβάστηκαν όσο τους αξίζει

Αδικημένη κουίρ λογοτεχνία: 8 βιβλία που δεν διαβάστηκαν όσο τους αξίζει

Υπάρχουν βιβλία που τυχαίνει να συμπίπτουν με πολυαναμενόμενες εκδόσεις, δεν μπαίνουν στο οπτικό πεδίο του κοινού ή πολλές φορές μένουν στη σκιά πολύ δημοφιλών τίτλων με παρόμοια θεματική. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κουίρ βιβλία. Κάποια ακούγονται και διαβάζονται περισσότερο από άλλα. Σήμερα, λοιπόν, ημέρα εορτασμο...

Πατέρας και γιος: 5 σπουδαία μυθιστορήματα για μια δύσκολη σχέση

Πατέρας και γιος: 5 σπουδαία μυθιστορήματα για μια δύσκολη σχέση

Σύμμαχοι, ενίοτε κι αντίπαλοι. Αγαπημένοι, μα κάποιες φορές σε άλλο μήκος κύματος. Με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα (16 Ιουνίου) επιλέξαμε πέντε βιβλία που βρίσκονται σε κυκλοφορία και αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα και την ουσιαστική δύναμη που φέρει ο πατέρας ως ρόλος και ως υπόσταση. Κεντρική εικόνα: ο Φίλιπ Ροθ με...

10 κλασικά λογοτεχνικά έργα που έφεραν στο φως τη ΛΟΑΤΚΙ+ εμπειρία

10 κλασικά λογοτεχνικά έργα που έφεραν στο φως τη ΛΟΑΤΚΙ+ εμπειρία

Τα τελευταία χρόνια, η κουίρ λογοτεχνία έχει ανανεωθεί με σύγχρονους εκπροσώπους όπως ο Όσεαν Βουόνγκ ή η Κάρμεν Μαρία Ματσάδο. Εάν αναζητούσαμε, όμως, τις βάσεις ενός κουίρ λογοτεχνικού Κανόνα θα έπρεπε να πάμε πιο πίσω, σε κάποια βιβλία καθοριστικά για την ομοερωτική λογοτεχνία αλλά και για τη λογοτεχνία γενικότερ...

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

Newsletter

Θέλω να λαμβάνω το newsletter σας
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

15 Δεκεμβρίου 2023 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα 100 καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία του 2023

Mυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα, ποιήματα: Επιλογή 100 βιβλίων, ελληνικών και μεταφρασμένων, από τη βιβλιοπαραγωγή του 2023. Επιλογή: Συντακτική ομάδα της Book

ΦΑΚΕΛΟΙ