baladeur

Οι τε­χνο­λο­γι­κοί κο­λοσ­σοί όπως οι, Google, Facebook, Twitter, TikTok και Apple βρί­σκο­νται πλέ­ον αντι­μέ­τω­ποι με αυ­στη­ρό­τε­ρους κα­νό­νες στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένω­ση.

Επιμέλεια: Book Press

Το ψη­φια­κό εγ­χει­ρί­διο κα­νό­νων της ΕΕ θέ­τει πρό­τυ­πα λο­γο­δο­σί­ας για τις εται­ρί­ες του δια­δι­κτύ­ου, στο πλαί­σιο μιας ανοι­χτής και αντα­γω­νι­στι­κής ψη­φια­κής αγο­ράς. Στό­χος της νέ­ας νο­μο­θε­σί­ας εί­ναι να αντι­με­τω­πι­στούν οι επι­πτώ­σεις της τε­χνο­λο­γί­ας στην κοι­νω­νία και την οι­κο­νο­μία, μέ­σα από τον κα­θο­ρι­σμό σα­φών προ­τύ­πων για τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας και πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών από τις εται­ρί­ες τε­χνο­λο­γί­ας στην ΕΕ, σε συμ­φω­νία με τα θε­με­λιώ­δη δι­καιώ­μα­τα και τις ευ­ρω­παϊ­κές αξί­ες.

Θα πρέ­πει στο εξής να πα­ρέ­χουν δε­δο­μέ­να στις αρ­χές και στους ερευ­νη­τές και να υιο­θε­τούν συ­γκε­κρι­μέ­νο κώ­δι­κα δεοντολογίας.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο κα­νο­νι­σμός για τις ψη­φια­κές υπη­ρε­σί­ες (Digital Services Act, DSA) ρυθ­μί­ζει τη δια­χεί­ρι­ση κιν­δύ­νων και τον έλεγ­χο των τε­χνο­λο­γι­κών εται­ριών από εξω­τε­ρι­κούς ανε­ξάρ­τη­τους ελεγ­κτές. Θα πρέ­πει στο εξής να πα­ρέ­χουν δε­δο­μέ­να στις αρ­χές και στους ερευ­νη­τές και να υιο­θε­τούν συ­γκε­κρι­μέ­νο κώ­δι­κα δεοντολογίας.

Η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή εί­χε δώ­σει διο­ρία στις δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες και τις μη­χα­νές ανα­ζή­τη­σης μέ­χρι τις 17 Φε­βρουα­ρί­ου για να δη­μο­σιεύ­σουν τον αριθ­μό των ενερ­γών χρη­στών που έχουν στις πλατ­φόρ­μες τους κά­θε μή­να. Εξ αυ­τών, οι πο­λύ με­γά­λες δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες (very large online platforms, VLOPs) έχουν προ­θε­σμία τεσ­σά­ρων μη­νών για να συμ­μορ­φω­θούν με τους νέ­ους κα­νό­νες της ΕΕ, δια­φο­ρε­τι­κά κιν­δυ­νεύ­ουν με πρό­στι­μα.

Ενεργοί χρήστες: Οι αριθμοί

Το Twitter δή­λω­σε ότι δια­θέ­τει 100,9 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μη­νιαί­ους χρή­στες στην ΕΕ, με βά­ση εκτί­μη­ση των τε­λευ­ταί­ων 45 ημε­ρών.

Όσον αφο­ρά την Google, ο μέ­σος μη­νιαί­ος αριθ­μός των εγ­γε­γραμ­μέ­νων χρη­στών ανήλ­θε σε 278,6 εκα­τομ­μύ­ρια στο Google Maps, 274,6 εκα­τομ­μύ­ρια στο Google Play, 332 εκα­τομ­μύ­ρια στο Google Search, 74,9 εκα­τομ­μύ­ρια στο Shopping και 401,7 εκα­τομ­μύ­ρια στο YouTube.

Η Apple δή­λω­σε ότι μό­νο το App Store, που κα­τα­σκευά­στη­κε για τις συ­σκευ­ές iPhone, με πε­ρισ­σό­τε­ρους από 45 εκα­τομ­μύ­ρια μη­νιαί­ους χρή­στες, μπο­ρεί να θεωρη­θεί ως VLOP. Ωστό­σο, η εται­ρία θα εφαρ­μό­σει τους ίδιους κα­νό­νες και στο App Store για τα iPad, τους υπο­λο­γι­στές Mac, το Apple Watch και την τη­λε­ό­ρα­ση.

Όπως ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή της, «η Apple σκο­πεύ­ει να συμ­μορ­φω­θεί με τις επι­τα­γές του νό­μου για τις ψη­φια­κές υπη­ρε­σί­ες σε όλες τις εκ­δό­σεις του App Store (συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αυ­τών που δεν πλη­ρούν τους όρους να χα­ρα­κτη­ρι­στούν VLOP) με στό­χο την προ­στα­σία των χρη­στών από το πα­ρά­νο­μο πε­ριε­χό­με­νο».

Η Amazon δή­λω­σε ότι εί­χε πε­ρισ­σό­τε­ρους από 45 εκα­τομ­μύ­ρια χρή­στες στην ΕΕ, ενώ η Microsoft δή­λω­σε ότι η μη­χα­νή ανα­ζή­τη­σης Bing εί­χε 107 εκα­τομ­μύ­ρια μέσους μη­νιαί­ους χρή­στες κα­τά τους τε­λευ­ταί­ους έξι μή­νες του 2022.

Οι εται­ρί­ες θα πρέ­πει να ανα­φέ­ρουν τους αριθ­μούς των χρη­στών κά­θε έξι μή­νες.

Ο ιστό­το­πος ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρί­ου AliExpress της Alibaba Group Holding δή­λω­σε ότι ο μέ­σος όρος των μη­νιαί­ων ενερ­γών χρη­στών του στην ΕΕ ήταν πά­νω από 45 εκα­τομ­μύ­ρια από την 1η Αυ­γού­στου του πε­ρα­σμέ­νου έτους έως τις 31 Ια­νουα­ρί­ου του τρέ­χο­ντος έτους.

Το TikTok έχει 100,9 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μη­νιαί­ους χρή­στες στην ΕΕ με βά­ση μια εκτί­μη­ση των τε­λευ­ταί­ων 45 ημε­ρών ενώ το Ebay δή­λω­σε ότι βρί­σκε­ται κά­τω από το όριο χρη­στών στην ΕΕ.

Τέ­λος, η Meta Platforms δή­λω­σε ότι εί­χε 255 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μη­νιαί­ους ενερ­γούς χρή­στες στο Facebook στην ΕΕ και πε­ρί­που 250 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μηνιαίους ενερ­γούς χρή­στες στο Instagram τους τε­λευ­ταί­ους έξι μή­νες του 2022.

Οι εται­ρί­ες θα πρέ­πει να ανα­φέ­ρουν τους αριθ­μούς των χρη­στών κά­θε έξι μή­νες.

Πη­γή: ΟΣΔΕΛ - osdel.gr

Ακολουθήστε την bookpress.gr στο Google News και διαβάστε πρώτοι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

The Athens Prize for Literature 2022: Οι λίστες με τους υποψήφιους, σε ελληνικό και ξένο μυθιστόρημα

The Athens Prize for Literature 2022: Οι λίστες με τους υποψήφιους, σε ελληνικό και ξένο μυθιστόρημα

Στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην Πλατεία Κοτζιά), θα απονεμηθούν εφέτος, για δέκατη έβδομη χρονιά, τα βραβεία μυθιστορήματος «The Athens Prize for Literature» του περιοδικού (δε)κατα για το 2022. Η ανακοίνωση των νικητών και ταυτόχρονα η απονομή θα γίνουν την Πέμπτ...

Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης: Σαββατοκύριακο στην Πλάκα, με Αργύρη Μπακιρτζή, κεράσματα και μεγάλες προσφορές

Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης: Σαββατοκύριακο στην Πλάκα, με Αργύρη Μπακιρτζή, κεράσματα και μεγάλες προσφορές

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης διοργανώνουν χριστουγεννιάτικη γιορτή βιβλίου το Σάββατο 9 & την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου από τις 11:00 μέχρι και τις 19:00 στην οδό Θουκυδίδου 4, στην Πλάκα και υπόσχονται δύο μέρες γεμάτες με μουσική, κεράσματα, προτάσεις για δώρα και μεγάλες προσφορές.

Επιμέλεια: ...

Εορταστικό τετραήμερο των εκδόσεων Ψυχογιός στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Εορταστικό τετραήμερο των εκδόσεων Ψυχογιός στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Από σήμερα (7/12) έως και την Κυριακή (10/12) οι εκδόσεις Ψυχογιός ετοιμάζουν μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για μικρούς και μεγάλους στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με bazaar βιβλίων, εκδηλώσεις και δράσεις για τα παιδιά. «Τίτλοι λογοτεχνίας για μικρούς και μεγάλους, bazaar βιβλίων, συναντήσεις με συγγραφείς & συναρπα...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

«Άπαντα τα ποιήματα» του Πέτερ Χάντκε (προδημοσίευση)

«Άπαντα τα ποιήματα» του Πέτερ Χάντκε (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση ενός ποιήματος του Πέτερ Χάντκε [Peter Handke] από τον τόμο «Άπαντα τα ποιήματα» (μτφρ. Ιωάννα Διαμαντοπούλου-Νότντουρφτ), ο οποίος θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα από τις εκδόσεις Βακχικόν.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ, ΤΙ ...

«Οι χαμένες μας καρδιές» της Σελέστ Ινγκ – Μια δυστοπία που θυμίζει σε πολλά την εποχή μας

«Οι χαμένες μας καρδιές» της Σελέστ Ινγκ – Μια δυστοπία που θυμίζει σε πολλά την εποχή μας

Για το μυθιστόρημα της Σελέστ Ινγκ [Celeste Ng] «Οι χαμένες μας καρδιές» (μτφρ. Μαρτίνα Ασκητοπούλου, εκδ. Μεταίχμιο). Kεντρική εικόνα, από διαμαρτυρία ασιατών για διακρίσεις απέναντί τους, ειδικά στην περίοδο του κορωνοϊού. Η ενίσχυση του μίσους ενάντια στους Ασιάτες είναι ένα από τα θέματα του μυθιστορήματος της Σ...

The Athens Prize for Literature 2022: Οι λίστες με τους υποψήφιους, σε ελληνικό και ξένο μυθιστόρημα

The Athens Prize for Literature 2022: Οι λίστες με τους υποψήφιους, σε ελληνικό και ξένο μυθιστόρημα

Στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην Πλατεία Κοτζιά), θα απονεμηθούν εφέτος, για δέκατη έβδομη χρονιά, τα βραβεία μυθιστορήματος «The Athens Prize for Literature» του περιοδικού (δε)κατα για το 2022. Η ανακοίνωση των νικητών και ταυτόχρονα η απονομή θα γίνουν την Πέμπτ...

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Τρότζαν» του Θανάση Χειμωνά (προδημοσίευση)

«Τρότζαν» του Θανάση Χειμωνά (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Θανάση Χειμωνά «Τρότζαν, που κυκλοφορεί στις 8 Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Πατάκη.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Άνοιξα τα μάτια μου. Το μυαλό μου, αδειανό. Γύρω μου, φως. Έντονο. Εκτυφλωτικό. Συνειδητοπο...

«Αχ, Ευρώπη! Κείμενα για το μέλλον της Ευρώπης και την δημόσια σφαίρα» του Γιούργκεν Χάμπερμας (προδημοσίευση)

«Αχ, Ευρώπη! Κείμενα για το μέλλον της Ευρώπης και την δημόσια σφαίρα» του Γιούργκεν Χάμπερμας (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από βιβλίο του Γιούργκεν Χάμπερμας [Jürgen Habermas] «Αχ Ευρώπη! – Κείμενα για το Μέλλον της Ευρώπης και την δημόσια σφαίρα» (μτφρ. – προλεγόμενα – σχόλια: Δημήτρης Υφαντής), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 15 Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Printa / Ροές.

Επιμέλεια: Κώστας Αγορα...

«Πολύ αργά πια» της Κλερ Κίγκαν (προδημοσίευση)

«Πολύ αργά πια» της Κλερ Κίγκαν (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα της Κλερ Κίγκαν [Claire Keegan] «Πολύ αργά πια» (μτφρ. Μαρτίνα Ασκητοπούλου), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Την Παρασκευή, 29 Ιουλίου, το...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα δέκα καλύτερα βιβλία του 2023 σύμφωνα με τους New York Times

Τα δέκα καλύτερα βιβλία του 2023 σύμφωνα με τους New York Times

Η συντακτική ομάδα των New York Times ξεχώρισε τα καλύτερα βιβλία που κυκλοφόρησαν το 2023, επιλέγοντας πέντε έργα μυθοπλασίας και πέντε δοκίμια. Στην κεντρική εικόνα, η Ζέιντι Σμιθ [Zadie Smith], συγγραφέας του «The fraud», το οποίο αναφέρεται στη λίστα ως ένα από τα πέντε σημαντικότερα μυθιστορήματα του έτους που ...

«Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή» – Αυτοβιογραφίες και βιογραφίες, 15+1 επιλογές από τις πρόσφατες εκδόσεις

«Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή» – Αυτοβιογραφίες και βιογραφίες, 15+1 επιλογές από τις πρόσφατες εκδόσεις

Τι κοινό μπορεί να έχει η Μαρινέλλα με τον Έλον Μάσκ; Η Μαρία Κάλλας με τον Ανδρέα Παπανδρέου και ο Πρίγκιπας Χάρι με τον Διονύση Σιμόπουλο; Οι βιογραφίες όλων αυτών, και μερικές ακόμη, κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες και σας τις παρουσιάζουμε.

Γράφει ο Κώστας Αγοραστό...

Όταν η ελληνική ιστορία γίνεται μυθιστόρημα: 4 συγγραφείς ξανακοιτάζουν μυθοπλαστικά το παρελθόν

Όταν η ελληνική ιστορία γίνεται μυθιστόρημα: 4 συγγραφείς ξανακοιτάζουν μυθοπλαστικά το παρελθόν

Από τη Θεσσαλονίκη των τελών του 19ου αιώνα στην Αθήνα του Όθωνα και στη Σέριφο του 1916. Επιλέγουμε τέσσερα ιστορικά μυθιστορήματα Ελλήνων συγγραφέων που παίρνουν έμπνευση από πραγματικά ιστορικά γεγονότα για να «χτίσουν» τις ιστορίες τους. Κεντρική εικόνα: Μια όψη της Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ου αιώνα (© Ευθύμ...

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

Newsletter

Θέλω να λαμβάνω το newsletter σας
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

13 Δεκεμβρίου 2022 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα 100 καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία του 2022

Έφτασε η στιγμή και φέτος για την καθιερωμένη εδώ και χρόνια επιλογή των εκατό από τα καλύτερα βιβλία λογοτεχνίας της χρονιάς που φτάνει σε λίγες μέρες στο τέλος της. Ε

ΦΑΚΕΛΟΙ