baladeur

Οι τε­χνο­λο­γι­κοί κο­λοσ­σοί όπως οι, Google, Facebook, Twitter, TikTok και Apple βρί­σκο­νται πλέ­ον αντι­μέ­τω­ποι με αυ­στη­ρό­τε­ρους κα­νό­νες στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένω­ση.

Επιμέλεια: Book Press

Το ψη­φια­κό εγ­χει­ρί­διο κα­νό­νων της ΕΕ θέ­τει πρό­τυ­πα λο­γο­δο­σί­ας για τις εται­ρί­ες του δια­δι­κτύ­ου, στο πλαί­σιο μιας ανοι­χτής και αντα­γω­νι­στι­κής ψη­φια­κής αγο­ράς. Στό­χος της νέ­ας νο­μο­θε­σί­ας εί­ναι να αντι­με­τω­πι­στούν οι επι­πτώ­σεις της τε­χνο­λο­γί­ας στην κοι­νω­νία και την οι­κο­νο­μία, μέ­σα από τον κα­θο­ρι­σμό σα­φών προ­τύ­πων για τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας και πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών από τις εται­ρί­ες τε­χνο­λο­γί­ας στην ΕΕ, σε συμ­φω­νία με τα θε­με­λιώ­δη δι­καιώ­μα­τα και τις ευ­ρω­παϊ­κές αξί­ες.

Θα πρέ­πει στο εξής να πα­ρέ­χουν δε­δο­μέ­να στις αρ­χές και στους ερευ­νη­τές και να υιο­θε­τούν συ­γκε­κρι­μέ­νο κώ­δι­κα δεοντολογίας.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ο κα­νο­νι­σμός για τις ψη­φια­κές υπη­ρε­σί­ες (Digital Services Act, DSA) ρυθ­μί­ζει τη δια­χεί­ρι­ση κιν­δύ­νων και τον έλεγ­χο των τε­χνο­λο­γι­κών εται­ριών από εξω­τε­ρι­κούς ανε­ξάρ­τη­τους ελεγ­κτές. Θα πρέ­πει στο εξής να πα­ρέ­χουν δε­δο­μέ­να στις αρ­χές και στους ερευ­νη­τές και να υιο­θε­τούν συ­γκε­κρι­μέ­νο κώ­δι­κα δεοντολογίας.

Η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή εί­χε δώ­σει διο­ρία στις δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες και τις μη­χα­νές ανα­ζή­τη­σης μέ­χρι τις 17 Φε­βρουα­ρί­ου για να δη­μο­σιεύ­σουν τον αριθ­μό των ενερ­γών χρη­στών που έχουν στις πλατ­φόρ­μες τους κά­θε μή­να. Εξ αυ­τών, οι πο­λύ με­γά­λες δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες (very large online platforms, VLOPs) έχουν προ­θε­σμία τεσ­σά­ρων μη­νών για να συμ­μορ­φω­θούν με τους νέ­ους κα­νό­νες της ΕΕ, δια­φο­ρε­τι­κά κιν­δυ­νεύ­ουν με πρό­στι­μα.

Ενεργοί χρήστες: Οι αριθμοί

Το Twitter δή­λω­σε ότι δια­θέ­τει 100,9 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μη­νιαί­ους χρή­στες στην ΕΕ, με βά­ση εκτί­μη­ση των τε­λευ­ταί­ων 45 ημε­ρών.

Όσον αφο­ρά την Google, ο μέ­σος μη­νιαί­ος αριθ­μός των εγ­γε­γραμ­μέ­νων χρη­στών ανήλ­θε σε 278,6 εκα­τομ­μύ­ρια στο Google Maps, 274,6 εκα­τομ­μύ­ρια στο Google Play, 332 εκα­τομ­μύ­ρια στο Google Search, 74,9 εκα­τομ­μύ­ρια στο Shopping και 401,7 εκα­τομ­μύ­ρια στο YouTube.

Η Apple δή­λω­σε ότι μό­νο το App Store, που κα­τα­σκευά­στη­κε για τις συ­σκευ­ές iPhone, με πε­ρισ­σό­τε­ρους από 45 εκα­τομ­μύ­ρια μη­νιαί­ους χρή­στες, μπο­ρεί να θεωρη­θεί ως VLOP. Ωστό­σο, η εται­ρία θα εφαρ­μό­σει τους ίδιους κα­νό­νες και στο App Store για τα iPad, τους υπο­λο­γι­στές Mac, το Apple Watch και την τη­λε­ό­ρα­ση.

Όπως ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή της, «η Apple σκο­πεύ­ει να συμ­μορ­φω­θεί με τις επι­τα­γές του νό­μου για τις ψη­φια­κές υπη­ρε­σί­ες σε όλες τις εκ­δό­σεις του App Store (συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αυ­τών που δεν πλη­ρούν τους όρους να χα­ρα­κτη­ρι­στούν VLOP) με στό­χο την προ­στα­σία των χρη­στών από το πα­ρά­νο­μο πε­ριε­χό­με­νο».

Η Amazon δή­λω­σε ότι εί­χε πε­ρισ­σό­τε­ρους από 45 εκα­τομ­μύ­ρια χρή­στες στην ΕΕ, ενώ η Microsoft δή­λω­σε ότι η μη­χα­νή ανα­ζή­τη­σης Bing εί­χε 107 εκα­τομ­μύ­ρια μέσους μη­νιαί­ους χρή­στες κα­τά τους τε­λευ­ταί­ους έξι μή­νες του 2022.

Οι εται­ρί­ες θα πρέ­πει να ανα­φέ­ρουν τους αριθ­μούς των χρη­στών κά­θε έξι μή­νες.

Ο ιστό­το­πος ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρί­ου AliExpress της Alibaba Group Holding δή­λω­σε ότι ο μέ­σος όρος των μη­νιαί­ων ενερ­γών χρη­στών του στην ΕΕ ήταν πά­νω από 45 εκα­τομ­μύ­ρια από την 1η Αυ­γού­στου του πε­ρα­σμέ­νου έτους έως τις 31 Ια­νουα­ρί­ου του τρέ­χο­ντος έτους.

Το TikTok έχει 100,9 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μη­νιαί­ους χρή­στες στην ΕΕ με βά­ση μια εκτί­μη­ση των τε­λευ­ταί­ων 45 ημε­ρών ενώ το Ebay δή­λω­σε ότι βρί­σκε­ται κά­τω από το όριο χρη­στών στην ΕΕ.

Τέ­λος, η Meta Platforms δή­λω­σε ότι εί­χε 255 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μη­νιαί­ους ενερ­γούς χρή­στες στο Facebook στην ΕΕ και πε­ρί­που 250 εκα­τομ­μύ­ρια μέ­σους μηνιαίους ενερ­γούς χρή­στες στο Instagram τους τε­λευ­ταί­ους έξι μή­νες του 2022.

Οι εται­ρί­ες θα πρέ­πει να ανα­φέ­ρουν τους αριθ­μούς των χρη­στών κά­θε έξι μή­νες.

Πη­γή: ΟΣΔΕΛ - osdel.gr

Ακολουθήστε την bookpress.gr στο Google News και διαβάστε πρώτοι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ημερίδα για την «Κασέτα» της Λούλας Αναγνωστάκη, στα Χανιά

Ημερίδα για την «Κασέτα» της Λούλας Αναγνωστάκη, στα Χανιά

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη διοργανώνει στις 27 Μαρτίου 2023 στο θέατρο ΚΥΔΩΝΙΑ στα Χανιά, ημερίδα με θέμα: Νοούμενα και υπονοούμενα στο θεατρικό έργο «Η Κασέτα» της Λούλας Αναγνωστάκη. Στην κεντρική εικόνα, φωτογραφία της Λούλας Αναγνωστάκη από τον Σπύρο Στάβερη.

...
Συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Με αφορμή το βιβλίο «Μια σύντομη ιστορία της Ρωσίας» του Rodric Braithwaite

Συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Με αφορμή το βιβλίο «Μια σύντομη ιστορία της Ρωσίας» του Rodric Braithwaite

Οι εκδόσεις Ψυχογιός διοργανώνουν συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αφορμή το βιβλίο του Rodric Braithwaite «Μια Σύντομη Ιστορία της Ρωσίας», απόψε, Πέμπτη 23 Μαρτίου, στο βιβλιοπωλείο LIBER.

Επιμέλεια: Book Press

...
Δόθηκαν τα βραβεία της Εταιρίας λογοτεχνών Θεσσαλονίκης για το 2022

Δόθηκαν τα βραβεία της Εταιρίας λογοτεχνών Θεσσαλονίκης για το 2022

Χθες, Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023, Παγκόσμια Ημέρα της Ποίησης, η Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης απένειμε τα πρώτα λογοτεχνικά της βραβεία. Βραβεύτηκαν οι Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, Μεγάλο Βραβείο, Ευαγγελία Τάτση, βραβείο ποίησης, και Μαριάνθη Τεντζεράκη, βραβείο πεζογραφίας. Στην κεντρική εικόνα, η στιγμή της βρά...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

«Η επίσκεψη» της Εύας Στάμου (κριτική) – Γυναίκες της διπλανής πόρτας

«Η επίσκεψη» της Εύας Στάμου (κριτική) – Γυναίκες της διπλανής πόρτας

Για τη συλλογή διηγημάτων της Εύας Στάμου «Η επίσκεψη» (εκδ. Αρμός). « Δεν μας είναι άγνωστες, δεν πρόκειται να μας διηγηθούν κάτι που ενδεχομένως δεν έχουμε φανταστεί ή δεν έχουμε ξανακούσει. Είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε "γυναίκες της διπλανής πόρτας"». Στην κεντρική εικόνα, ο πίνακας του Edgar Degas «Γυναίκα...

Ημερίδα για την «Κασέτα» της Λούλας Αναγνωστάκη, στα Χανιά

Ημερίδα για την «Κασέτα» της Λούλας Αναγνωστάκη, στα Χανιά

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη διοργανώνει στις 27 Μαρτίου 2023 στο θέατρο ΚΥΔΩΝΙΑ στα Χανιά, ημερίδα με θέμα: Νοούμενα και υπονοούμενα στο θεατρικό έργο «Η Κασέτα» της Λούλας Αναγνωστάκη. Στην κεντρική εικόνα, φωτογραφία της Λούλας Αναγνωστάκη από τον Σπύρο Στάβερη.

...
«Παράδεισος» του Αμπντουλραζάκ Γκούρνα (προδημοσίευση)

«Παράδεισος» του Αμπντουλραζάκ Γκούρνα (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Αμπντουλραζάκ Γκούρνα [Abdulrazak Gurnah] «Παράδεισος» (μτφρ. Κατερίνα Σχινά), το οποίο θα κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Πρώτα το αγόρι. Το λέγανε Γ...

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Παράδεισος» του Αμπντουλραζάκ Γκούρνα (προδημοσίευση)

«Παράδεισος» του Αμπντουλραζάκ Γκούρνα (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Αμπντουλραζάκ Γκούρνα [Abdulrazak Gurnah] «Παράδεισος» (μτφρ. Κατερίνα Σχινά), το οποίο θα κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Πρώτα το αγόρι. Το λέγανε Γ...

«Σε πρώτο ενικό» του Χαρούκι Μουρακάμι (προδημοσίευση)

«Σε πρώτο ενικό» του Χαρούκι Μουρακάμι (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση μέρους διηγήματος από τη συλλογή διηγημάτων του Χαρούκι Μουρακάμι [Haruki Murakami] «Σε πρώτο ενικό» (μτφρ. Βασίλης Κιμούλης), η οποία θα κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

With the ...

«Η νοσταλγία κι εγώ» της Μάρως Βαμβουνάκη (προδημοσίευση)

«Η νοσταλγία κι εγώ» της Μάρως Βαμβουνάκη (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το βιβλίο της Μάρως Βαμβουνάκη «Η νοσταλγία κι εγώ», που θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου από τις εκδόσεις Αρμός.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

— Αναρωτιέμαι τι νοσταλγείς;
— …
— Νοσταλγείς κάτι που συνέβη ή κάτι πο...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στίβεν Κινγκ: 10 αγαπημένα του βιβλία

Στίβεν Κινγκ: 10 αγαπημένα του βιβλία

Σε ανάρτησή του στο Goodreads, με αφορμή τα δέκα χρόνια λειτουργίας της ιστοσελίδας, ο Στίβεν Κινγκ ξεχώρισε δέκα αγαπημένα του βιβλία. Τα έργα του συγγραφέα κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Επιμέλεια: Book Press

...
Ένας χρόνος πόλεμος στην Ουκρανία: Τα βιβλία για να κατανοήσουμε την Ιστορία καθώς γράφεται

Ένας χρόνος πόλεμος στην Ουκρανία: Τα βιβλία για να κατανοήσουμε την Ιστορία καθώς γράφεται

Σήμερα, 24 Φεβρουαρίου 2023, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία. Η ελληνική βιβλιογραφία αναπόφευκτα εμπλουτίστηκε από μελέτες και συλλογικούς τόμους, βιβλία στα οποία οι συγγραφείς των κειμένων επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις και ερμηνείες σε γεγονότα και εξελίξε...

Κάρσον ΜακΚάλερς: Τα 10 αγαπημένα της βιβλία

Κάρσον ΜακΚάλερς: Τα 10 αγαπημένα της βιβλία

Η Αμερικανίδα πεζογράφος Κάρσον ΜακΚάλερς [Carson McCullers] είναι μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του λογοτεχνικού «southern gothic». Τα μυθιστορήματά της εκτυλίσσονται στον αμερικανικό Νότο και παρουσιάζουν μοναχικούς, εκκεντρικούς χαρακτήρες που πασχίζουν να συνυπάρξουν με τους υπόλοιπους ανθρώπους.

...

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

Newsletter

Θέλω να λαμβάνω το newsletter σας
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

13 Δεκεμβρίου 2022 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα 100 καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία του 2022

Έφτασε η στιγμή και φέτος για την καθιερωμένη εδώ και χρόνια επιλογή των εκατό από τα καλύτερα βιβλία λογοτεχνίας της χρονιάς που φτάνει σε λίγες μέρες στο τέλος της. Ε

ΦΑΚΕΛΟΙ