25 Μαϊου 2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:00:09:00 GMT +2

Διαφήμιση
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ Οι ευρωπαίοι δημιουργοί απαντούν στη βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών

Οι ευρωπαίοι δημιουργοί απαντούν στη βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών

E-mail Εκτύπωση

Digital EuropeΕντεί­νε­ται η εκ­στρα­τεία που έχει ξε­κι­νή­σει πα­ρα­σκη­νια­κά η ορ­γά­νω­ση των κα­τα­σκευα­στών ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών (Digital Europe) προ­κει­μέ­νου να αμ­φι­σβη­τή­σει την εύ­λο­γη αμοι­βή. Δώ­δε­κα (12) ευ­ρω­παϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις δη­μιουρ­γών με κοι­νή ανοι­χτή επι­στο­λή υπε­ρα­σπί­ζο­νται τον θε­σμό της εύ­λο­γης αμοι­βής. 

Το πα­ρα­κά­τω κεί­με­νο απο­τε­λεί ένα μέ­ρος της κοι­νής δή­λω­σής τους προς τους αρ­μό­διους Ευ­ρω­παί­ους Επι­τρό­πους:

Οι ευ­ρω­παϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις δη­μιουρ­γών και τα συν­δι­κά­τα τους (τα οποία αριθ­μούν πε­ρισ­σό­τε­ρους από 2.541.000 δη­μιουρ­γούς) ζη­τούν από τα θε­σμι­κά όρ­γα­να λή­ψης απο­φά­σε­ων της ΕΕ να στη­ρί­ξουν τα ευ­ρω­παϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα και να αντι­στα­θούν στην πί­ε­ση που δέ­χο­νται από τους κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών οι οποί­οι προ­σπα­θούν να απο­δυ­να­μώ­σουν τη νο­μο­θε­σία της ΕΕ που προ­βλέ­πει την εύ­λο­γη αμοι­βή.

Εδώ και δε­κα­ε­τί­ες το σύ­στη­μα απο­ζη­μί­ω­σης των δη­μιουρ­γών για την εξαί­ρε­ση της ιδιω­τι­κής αντι­γρα­φής (εύ­λο­γη αμοι­βή) που υπάρ­χει στις πε­ρισ­σό­τε­ρες ευ­ρω­παϊ­κές χώ­ρες έχει συμ­βά­λει στη δί­καιη αμοι­βή τους αλ­λά και στη χρη­μα­το­δό­τη­ση της καλ­λι­τε­χνι­κής δη­μιουρ­γί­ας.

Οι κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών μέ­σω της αντι­προ­σω­πευ­τι­κής τους ορ­γά­νω­σης στην Ευ­ρώ­πη επι­τί­θε­νται με σφο­δρό­τη­τα σε αυ­τή τη μα­κρό­χρο­νη πρα­κτι­κή και δια­τυ­πώ­νουν απα­ρά­δε­κτες προ­τά­σεις για να στε­ρή­σουν από τους δη­μιουρ­γούς τη νό­μι­μη απο­ζη­μί­ω­σή τους.

Σή­με­ρα, οι κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών μέ­σω της αντι­προ­σω­πευ­τι­κής τους ορ­γά­νω­σης στην Ευ­ρώ­πη (Digital Europe) επι­τί­θε­νται με σφο­δρό­τη­τα σε αυ­τή τη μα­κρό­χρο­νη πρα­κτι­κή και δια­τυ­πώ­νουν απα­ρά­δε­κτες προ­τά­σεις για να στε­ρή­σουν από τους δη­μιουρ­γούς τη νό­μι­μη απο­ζη­μί­ω­σή τους.

Η Apple, η Huawei, η LG, η Samsung και η Xiaomi εί­ναι οι με­γα­λύ­τε­ροι κα­τα­σκευα­στές κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων που δια­τί­θε­νται στην Ευ­ρώ­πη, όμως, κα­νέ­νας από αυ­τούς δεν εί­ναι ευ­ρω­παϊ­κή εται­ρεία.

Διά­φο­ρες έρευ­νες αγο­ράς έχουν δεί­ξει επα­νει­λημ­μέ­νως ότι οι τι­μές των συ­σκευών δεν επη­ρε­ά­ζο­νται από την εφαρ­μο­γή συ­στη­μά­των απο­ζη­μί­ω­σης αντι­γρά­φων. Ένα smartphone μπο­ρεί να εί­ναι ακρι­βό­τε­ρο στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο, όπου δεν υπάρ­χει ιδιω­τι­κή αντι­πα­ρο­χή (διό­τι το βρε­τα­νι­κό δί­καιο δεν έχει ιδιω­τι­κή εξαί­ρε­ση αντι­γρα­φής) απ’ ό, τι στη Γαλ­λία, όπου υπάρ­χει ένα κα­θιε­ρω­μέ­νο σύ­στη­μα απο­ζη­μί­ω­σης. Με άλ­λα λό­για, η αμοι­βή ιδιω­τι­κής αντι­γρα­φής σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση δεν επη­ρε­ά­ζει την τι­μή του προ­ϊ­ό­ντος στο οποίο εφαρ­μό­ζε­ται.

Οι μη ευ­ρω­παϊ­κές εται­ρεί­ες από την Κί­να, τη Νό­τια Κο­ρέα και τις ΗΠΑ, υπό την ονο­μα­σία Digital Europe, ζη­τούν να αλ­λά­ξει το δί­καιο της ΕΕ ώστε να μην πρέ­πει να συμ­βάλ­λουν, όπως συμ­βαί­νει σή­με­ρα, στην αμοι­βή των Ευ­ρω­παί­ων δη­μιουρ­γών και ταυ­τό­χρο­να να μην υπάρ­χει και κα­νέ­να όφε­λος για τους κα­τα­να­λω­τές. Σκο­πός τους εί­ναι μό­νο να με­γι­στο­ποι­ή­σουν τα κέρ­δη τους μη κα­τα­βάλ­λο­ντας την εύ­λο­γη αμοι­βή ενώ ταυ­τό­χρο­να οι τι­μές των προ­ϊ­ό­ντων τους θα δια­τη­ρη­θούν ίδιες, αν όχι υψη­λό­τε­ρες!

Οι ευ­ρω­παϊ­κές πο­λι­τι­στι­κές και δη­μιουρ­γι­κές βιο­μη­χα­νί­ες (CCIs) κα­τα­λαμ­βά­νουν μια ιδιαί­τε­ρη θέ­ση στον κλά­δο της ευ­ρω­παϊ­κής οι­κο­νο­μί­ας έχο­ντας δη­μιουρ­γή­σει 12.000.000 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, δη­λα­δή 4 φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρες από την αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία και 6 φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρες από τη βιο­μη­χα­νία τη­λε­πι­κοι­νω­νιών. Η ευ­ρω­παϊ­κή πο­λι­τι­στι­κή και δη­μιουρ­γι­κή βιο­μη­χα­νία (CCIs) εί­ναι η αιχ­μή του δό­ρα­τος της ευ­ρω­παϊ­κής ψη­φια­κής οι­κο­νο­μί­ας, κα­θώς το δη­μιουρ­γι­κό πε­ριε­χό­με­νο απο­τε­λεί αναμ­φι­σβή­τη­τη κι­νη­τή­ρια δύ­να­μη στην ψη­φια­κή αγο­ρά.

Οι δη­μιουρ­γοί απο­τε­λούν τον βα­σι­κό κρί­κο της αλυ­σί­δας της πο­λι­τι­στι­κής βιο­μη­χα­νί­ας. Χω­ρίς αυ­τούς, δεν δη­μιουρ­γεί­ται «Αξία». Οι συγ­γρα­φείς και οι ερ­μη­νευ­τές, όμως, εί­ναι ευά­λω­τοι και έχουν από­λυ­τη ανά­γκη την αμοι­βή τους για να συ­νε­χί­σουν την πνευ­μα­τι­κή τους ερ­γα­σία. Η εύ­λο­γη αμοι­βή απο­τε­λεί το ανα­πό­σπα­στο μέ­ρος αυ­τού του εύ­θραυ­στου συ­στή­μα­τος.

Η Πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου των Ευ­ρω­παί­ων Συγ­γρα­φέ­ων (EWC) σε επι­στο­λή της προς τα μέ­λη του συμ­βου­λί­ου, ανα­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: "Για τα επό­με­να πέ­ντε χρό­νια, τα μέ­λη της EWC, οι συγ­γρα­φείς, οι με­τα­φρα­στές και οι εθνι­κές εται­ρεί­ες συλ­λο­γι­κής δια­χεί­ρι­σης θα πρέ­πει να εί­ναι προ­σε­κτι­κοί για να αντι­με­τω­πί­σουν τις πιέ­σεις που θα ασκού­νται από τη βιο­μη­χα­νία πλη­ρο­φο­ρι­κής που ως στό­χους της θα έχει να απο­δυ­να­μώ­σει την εύ­λο­γη αμοι­βή στις χώ­ρες που έχει κα­θιε­ρω­θεί και να απο­φύ­γει την επι­βο­λή της στις χώ­ρες που δεν εφαρ­μό­ζε­ται ήδη".

Πηγή: https://www.osdel.gr/el/news/2057

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σπουδές Δημιουργικής Γραφής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σπουδές Δημιουργικής Γραφής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Νο1 Δημόσιο ΑΕΙ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εδώ και 20 χρόνια παρέχει αποκλειστικά διαδικτυακές σπουδές. Οι σπουδές μπορούν να γίνουν από το σπίτι, χωρίς περιορισμούς χώρου και χρόνου, χωρίς υποχρέωση φυσικής παρουσίας στην τάξη.

...
Αυτές είναι οι βραχείες λίστες των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων 2019

Αυτές είναι οι βραχείες λίστες των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων 2019

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων 2019.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Παρακάτω οι Βραχείες Λίστες στις οποίες κ...

Ο ΟΣΔΕΛ στηρίζει συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και αρθρογράφους

Ο ΟΣΔΕΛ στηρίζει συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και αρθρογράφους

Ο ΟΣΔΕΛ προχωρά στο διευρυμένο Β' Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής για τη στήριξη των συμβασιούχων του στην αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.

Εκτός από συγγραφείς, δικαιούχοι θα είναι επίσης μετα...

Διαφήμιση
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
Σπουδές Δημιουργικής Γραφής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σπουδές Δημιουργικής Γραφής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Νο1 Δημόσιο ΑΕΙ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εδώ και 20 χρόνια παρέχει αποκλειστικά διαδικτυακές σπουδές. Οι σπουδές μπορούν να γίνουν από το σπίτι, χωρίς περιορισμούς χώρου και χρόνου, χωρίς υποχρέωση φυσικής παρουσίας στην τάξη.

...
«Επιδιώκω την εξέλιξη ακόμα κι αν απαιτεί την οπισθοβασία»

«Επιδιώκω την εξέλιξη ακόμα κι αν απαιτεί την οπισθοβασία»

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Ομολογώ ότι το όνομα και τη δουλειά –πρώτη ποιητική συλλογή– του Θανάση Γαλανάκη «Τα καναρίνια» (εκδ. Σμίλη), τα έμαθα πολύ πρόσφατα μέσα από ένα ...

Εκείνη την ημέρα

Εκείνη την ημέρα

Του Αντώνη Μυλωνάκη

«Η πίστη μπορεί να ανάψει φωτιά, που ούτε ο Θεός έχει τη δύναμη να σβήσει»

1

Σήμερα εί...

Διαφήμιση

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 

Ποια θεματική θα θέλατε να διαβάζετε συχνότερα;

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΙ ΕΔΩ

 

Network Social  RSS Facebook Twitter Youtube